8. etapa: Ťažkosti

38. Šalamúnov chrám

Nájdi si päť vecí, ktoré sú pre teba dôležité. Polož ich pred seba. Prečo pre teba toľko znamenajú? Aké by to bolo, ak by ti boli vzaté?

Čo je pre teba tá najdôležitejšia vec?

Kde do toho zapadá Boh?
Šalamúnov chrám
Začni túto etapu nájdením a prečítaním biblického veršu z 1. Kráľov 8:20. "Hospodin svoj daný sľub splnil. Nastúpil som po svojom otcovi Dávidovi... a postavil som dom na počesť mena Hospodina, Boha Izraela."

Čo sa stalo doteraz...

Boží národ po mnoho rokov uctieval Boha a prinášal svoje obete na rôzne miesta. Chceli mať jedno miesto, kde by mohli robiť všetky tieto dôležité veci, a kde by mohli uložiť Truhlu zmluvy. Plánovali postaviť pre Hospodina Boha dom, podobný svätostánku, ktorý mali na ceste z Egypta do zeme, ktorú im Boh zasľúbil.
Šalamúnov otec, kráľ Dávid, chcel postaviť v Jeruzaleme chrám, no Boh mu to nedovolil. Bola to Šalamúnova úloha. Postavil veľmi nádherný a impozantný chrám.

1 Kráľov 8:17-30

Teraz si spolu prečítajte 1. Kráľov 8:17-30.

Už môj otec Dávid zamýšľal postaviť dom na počesť mena Hospodina, Boha Izraela. Hospodin však môjmu otcovi Dávidovi povedal: Správne si postupoval, keď si mal na mysli stavbu domu na počesť môjho mena. Ten dom však nepostavíš ty, ale tvoj syn, ktorého splodíš. On postaví dom na počesť môjho mena. Hospodin svoj daný sľub splnil. Nastúpil som po svojom otcovi Dávidovi, zasadol som na trón Izraela, ako to sľúbil Hospodin, a postavil som dom na počesť mena Hospodina, Boha Izraela. Pripravil som tam miesto pre archu, v ktorej je Hospodinova zmluva, ktorú uzavrel s našimi otcami, keď ich vyviedol z Egypta. Potom sa postavil Šalamún pred Hospodinov oltár v prítomnosti celého zhromaždenia Izraela, vystrel dlane k nebu a hovoril: Hospodin, Bože Izraela, niet tebe podobného Boha ani hore na nebi, ani dole na zemi. Ty zachovávaš zmluvu a priazeň svojim služobníkom, ktorí sú ti celým srdcom oddaní. Ty si splnil svojmu služobníkovi Dávidovi, môjmu otcovi, čo si mu sľúbil. Sám si mu sľúbil a sám i splnil, ako to dnes vidno. Teraz však Hospodin, Bože Izraela, splň svojmu služobníkovi a môjmu otcovi Dávidovi aj prísľub, keď si povedal: Neostaneš bez nástupcu, ktorý by predo mnou sedel na izraelskom tróne, pokiaľ tvoji synovia budú dbať na svoju cestu, aby sa správali tak ako ty. Teraz teda, Bože Izraela, nech sa teda dosvedčí pravdivosť tvojich slov, ktoré si dal svojmu služobníkovi a môjmu otcovi Dávidovi. Môže vôbec Boh prebývať na zemi? Veď samotné nebesia, ba ani najvyššie nebo ťa nemôžu obsiahnuť! Tým menej tento dom, ktorý som postavil. Skloň sa k modlitbe svojho služobníka a k jeho úpeniu, ó Hospodin, Bože môj, aby si vypočul jeho úpenlivú modlitbu, ktorú ti tvoj služobník dnes predkladá. Nechže sú tvoje oči nocou-dňom upreté na tento dom, na miesto, o ktorom si sa vyslovil, že tam bude tvoje meno. Vypočuj modlitbu, ktorú ti tvoj služobník predkladá na tomto mieste. Počuj úpenlivé volanie svojho služobníka a svojho izraelského ľudu, keď sa budú modliť smerom k tomuto miestu. Vypočuj zo svojho nebeského sídla, a keď vypočuješ, odpusť!

Čo sa stalo potom...

Boh ostal svojmu ľudu verný, aj keď ho neposlúchali. Šalamún toto vedel, no taktiež vedel, že bol múdry a šikovný. Ako starol, často zabúdal pýtať sa na Božiu vôľu.
Šalamún mal veľa žien. Mnohé z nich neverili v jedného pravého Boha.
Šalamúnovo srdce sa tiež od Boha odvrátila a modlám postavil oltáre.
Keď Šalamún zomrel, bol kráľom Izraela 40 rokov. Jeho syn Rechabeám nasledoval po ňom, no ani on Boha nepočúval. Onedlho bol Izrael rozdelený na dve kráľovstvá: Izrael a Judsko.

Objavuj Bibliu

Odpovedzte spolu na otázky z knihy Veľká výprava na strane 54.

Vedel si, že?

Cherubi Nikto si nie je istý, ako tieto nebeské stvorenia vyzerali. Predpokladá sa, že mali štyri nohy so zlatými krídlami a ľudskými tvárami. 'Strážili' najsvätejšiu časť Chrámu a Truhlu zmluvy.

Cédrové drevo Drevo, použité na stavbu Chrámu, pochádzalo z Libanonu. Stromy boli povalené, zviazané vedno do pltí a po mori doplavené do Izraelu. Cédrové drevo je drahé a má silnú vôňu

Kameň 80 000 mužov pracovalo na sekaní kameňa pri stavbe Chrámu. Všetku svoju prácu museli robiť v lome a ku Chrámu prinášali už iba hotové kusy kameňa. Nebol tam žiaden stavebný ruch.

More Pred Chrámom sa nachádzali obrovské bronzové nádrže, naplnené vodou. Najväčšie z nich sa volalo 'More'.

 

Rozprávaj sa s Bohom

Nakresli obrázok miesta, kam chodíš s ostatnými uctievať Boha, alebo kde sa stretávate, aby ste o ňom počuli viac. Pros potom Boha, aby požehnal všetkých, ktorí tam uctievajú.

Diskutuj

Toto sa stalo, keď si Keziah spolu so svojou mamou a otcom, Alison a Petrom, čítali tento biblický príbeh:

Keziah má 7 rokov a príbeh o tom, ako Šalamún staval Chrám, ju veľmi zaujal a mala veľa otázok.

Keziah sa spýtala: “Prečo Šalamún postavil chrám?”

Alison a Peter povedali: “Šalamún postavil chrám ako miesto na uctievanie Boha a ako miesta, ktoré bude domovom Archy zmluvy, ktorá obsahovala 10 prikázaní. Šalamúnov otec, kráľ Dávid, chcel sám postaviť chrám, no Boh chcel, aby bol postavený mužom pokoja a ruky kráľa Dávida boli poškvrnené krvou vojny: zabil ľudí. Boh preto povedal, že jeho syn Šalamún dostane úlohu postaviť chrám."
Keziah chcela vedieť: “Čo je to 'Truhla zmluvy'?”

Alison a Peter vysvetlili: “'Truhla zmluvy' bola veľmi špeciálna truhla, ktorá bola vyrobená na ukrytie Desiatich prikázaní. Týchto 10 prikázaní bolo napísaných Božou rukou na kamenné dosky a dostal ich prorok Mojžiš na hore Sinaj. Týchto 10 prikázaní hovorilo ľuďom, ako žiť vo vzťahu s Bohom, ktorý bol svätý. Tento vzťah bol nazvaný zmluvou a predstavoval špeciálne puto medzi Bohom a jeho ľudom. 10 prikázaní bolo veľmi vzácnych, boli preto uložené v truhle, vyrobenej špeciálne na ich ochranu.”

Keziah sa divila: “Čo znamená 'poslušnosť celým srdcom?”
Alison a Peter odpovedali: “’Poslušnosť celým srdcom’ Bohu znamená robiť to, čo Boh chce, aby sme robili, neustále a spôsobom, ktorý Bohu ukazuje úctu a lásku a ctí si druhých. Ak neposlúchame celým srdcom to, čo Boh chce, zarmucuje ho to a taktiež to kazí náš vzťah s Bohom. Boh sľubuje, že sa o nás vždy postará, ak ho budeme celým srdcom poslúchať.”

Keziah mala ešte jednu otázku: “Čo to znamená byť tvárou k chrámu?”
Alison a Peter odpovedali: “Chrám predstavoval Boží dom na zemi. Žiadna
pozemská budova by nikdy nemohla byť dosť veľká, aby Boha obsiahla, no chrám slúžil ako symbol Božej prítomnosti na zemi. Ľudia preto verili, že ak sa otočia tvárou k chrámu, Boh bude počuť ich modlitby. Modliť sa znamená hovoriť k Bohu. K Bohu hovoríme z rôznych dôvodov. Napr. mu hovoríme, ako ho milujeme, vzdávame mu chválu a úctu, prosíme ho o veci, prosíme ho o pomoc v našom mene či mene iných.“

Čo by ste povedali vy?

Zdieľajte svoje vlastné otázky a odpovede s ostatnými, ktorí sa tiež vydali na Veľkú výpravu.

Skús si to

Chrám symbolizoval Boha, jeho odpustenie a vládu a miesto modlitby. Truhla zmluvy bola umiestnená v Svätyni svätých. Predstavovala Božiu dohodu s Izraelom. V jej vnútri boli kusy kameňa s pravidlami, ktoré dal Boh Mojžišovi, manna (to zázračné jedlo, ktoré Boh zoslal ľuďom, aby ho jedli, keď boli na púšti) a palica, ktorá sa premenila na hada (viď štvrtú etapu).

Predstav si, že máš svätú truhlu, ktorá má ukázať, čo je dôležité medzi tebou a Bohom. Ktorých päť vecí by si do nej vložil? Prečo?