8. etapa: Ťažkosti

40. Pád Jeruzalema

Počúvaš o tom, ako ľudia robia zlé veci - v správach, v knihách alebo televíznych programoch? Čo si myslíš, že by sa malo stať?

Robíš aj ty niekedy niečo zlé, napriek tomu, že ti bolo povedané, aby si to nerobil? Čo si myslíš, že by sa malo stať?

Robíš aj ty niekedy niečo zlé, napriek tomu, že vieš, že to nie je to, čo by od teba Boh chcel? Čo si myslíš, že by sa malo stať?

Aké veci ťa môžu odvádzať od Boha?
Pád Jeruzalema
Začni túto etapu nájdením a prečítaním biblického verša z 2. Kráľov 24:20. "To pre hnev Hospodina sa Jeruzalemu a Judsku stalo, že ich od seba zavrhol."

Čo sa stalo doteraz...

Keď sa Izrael rozdelil na Judsko (južnú časť, kde bol Jeruzalem) a Izrael (severnú časť), v oboch častiach krajiny vládli iní králi. Málo z nich chcelo žiť podľa Božích ciest. Boh posielal mnoho poslov, svojich 'prorokov', aby hriešnych kráľov varovali, no tí nechceli počúvať.
Po mnohých rokoch už Boh pomáhať nedokázal: ľudia ukázali, že o jeho pomoc nestoja. Boh dovolil nepriateľom, aby zaútočili a svoj ľud nezachránil, pretože ho odmietli počúvnuť.

2. Kráľov 25:1-11

Teraz si spolu prečítajte 2. Kráľov 25:1-11.
V deviatom roku jeho vlády, v desiatom mesiaci, desiateho dňa toho mesiaca pritiahol babylonský kráľ Nebúkadnecar s celým svojím vojskom k Jeruzalemu. Utáboril sa pri ňom a vybudoval vôkol neho val. Mesto zostalo v stave obliehania až do jedenásteho roku vlády kráľa Cidkiju. Deviateho dňa štvrtého mesiaca, keď sa v meste natoľko rozmohol hlad, že prostý ľud nemal čo jesť, došlo k prelomeniu mestských hradieb. Všetci vojaci ušli v noci bránou medzi zdvojenými hradbami popri kráľovskej záhrade, kým Chaldeji zvierali dookola mesto. Utekali smerom k Arábe. Chaldejské vojsko sa rútilo za kráľom a dostihlo ho na jerišských pláňach. Celé jeho vojsko ho opustilo. Kráľa zajali, odvliekli k babylonskému kráľovi do Ribly a vyriekli nad ním rozsudok. Cidkijových synov pred jeho očami postínali, Cidkiju dal oslepiť, sputnať okovami a odvliecť do Babylonu. V siedmom dni piateho mesiaca a devätnásteho roku vlády kráľa Nebúkadnecara prišiel do Jeruzalema veliteľ telesnej stráže Nebúzaradan, služobník babylonského kráľa. Vypálil Hospodinov dom, kráľovský palác a všetky jeruzalemské domy, vypálil každú významnejšiu budovu. Všetko chaldejské vojsko podliehajúce veliteľovi telesnej stráže strhlo obvodové hradby Jeruzalema. Veliteľ telesnej stráže Nebúzaradan odvliekol do vyhnanstva zvyšok ľudu, čo zostal v meste, zbehov, čo prebehli k babylonskému kráľovi a zvyšok z toho davu.

Čo sa stalo potom...

Nepriatelia zabrali Izrael kvôli neposlušnosti ľudí a kráľov. Ľud Judska si z tohto silného varovania nerobil ťažkú hlavu a o 136 rokov neskôr bolo Judsko dobyté a Jeruzalem zničený (586 p.n.l.).
Boží národ bol v exile po mnoho rokov a - konečne - si uvedomil význam počúvania a nasledovania Božieho slova - a aj to, že Boh stále miloval svoj ľud. Niektorí sa mohli vrátiť do Jeruzalema. Museli mesto postaviť znovu, s novým chrámom (535-515 p.n.l.) a novými múrmi (445 p.n.l.).

Objavuj Bibliu

Odpovedzte spolu na otázky z knihy Veľká výprava na strane 54.

Vedel si, že?

Babylon bol mocnou ríšou a vládol mnohým ďalším krajinám. Teraz sa rozhodli dobiť Jeruzalem. Obkolesili mesto na veľa mesiacov. Ľudia nemohli vyjsť po jedlo. Potom armáda zaútočila a prerazila mestské múry.

Zničenie Babylonský kráľ Nebúkadnecar si dal pozor na to, aby bolo všetko cenné odnesené z Jeruzalema. Zlaté a bronzové veci boli vzaté z Chrámu a samotný Chrám bol vypálený; múry boli zvalené; paláce a domy zničené.

Vyhnanci Babylončania vzali so sebou aj ľudí, pretože boli pre nich cenní ako robotníci. Iba tých najchudobnejších, ktorí nič nevlastnili, nechali tam.

 

Rozprávaj sa s Bohom

Bože Otče, ty si vždy prítomný, v najlepších aj najhorších časoch. Pomôž mi dôverovať tvojej opatere.

Diskutuj

Táto časť Veľkej výpravy je len o otázkach a odpovediach: skutočných deťoch a skutočných odpovediach od skutočných dospelých, ktoré im pomáhajú dozvedieť sa o Bohu a Biblii.

Prečítajte si spolu biblickú pasáž. Ako dospelí môžete cítiť, že je potrebné vysvetliť okolnosti toho, čo sa práve udialo v tejto časti Biblie (Ak si nie ste istí, pozrite sa do častí 'Začni' a 'Súvislosti' tejto etapy pre užitočné pozadie a biblické informácie).

Čo je hlavnou otázkou, ktorá z príbehu vyvstáva pre dieťa? Čo je tou vecou, ktorá ho mätie alebo vyrušuje? Môže to byť niečo, čo vyzerá celkom nepravdepodobne alebo jednoducho nemožne; možno niečo nedáva veľmi zmysel alebo sú tam slová, ktorým jednoducho nerozumie. Môže mať viac ako len jednu otázku!

Ako odpovie Sprievodca na túto otázku? Po jej zodpovedaní svoju odpoveď spíšte, aby aj ostatné deti a Sprievodcovia mohli počuť vaše nápady. (Opäť, ak si nie ste istí, na webe nájdete pomoc v časti 'Ako funguje Veľká výprava funguje' a v časti 'Objasni si' pre túto etapu).

Zdieľajte svoje vlastné otázky a odpovede s ostatnými, ktorí sa tiež vydali na Veľkú výpravu.


Skús si to

Toto je smutný koniec. Pre Boží národ to už horšie byť nemohlo. Stratili všetko - svoje domovy, prácu aj krajinu. Mnohí zomreli; ďalší boli slabí po mesiacoch vojny a obliehania. A čo bolo najhoršie, Chrám, symbol Božej prítomnosti, bol zničený a ich priateľstvo s Bohom pokazené. Stále však existovala nádej. Budú to ťažké roky - vrátia sa však do Jeruzalema k
uctievaniu a dôvere v Boha.
Mnoho ľudí na svete žije v smutných a ťažkých podmienkach aj dnes. Môžu byť hladní alebo bez domova, kvôli vojne, zlým klimatickým podmienkam, prírodným alebo ľudským nešťastiam. Nádej však stále existuje!
So svojím Sprievodcom si nájdi nejakú kresťanskú charitu alebo organizáciu, ktorá pomáha ľuďom, ktorí sa snažia prežiť v 'beznádejných' podmienkach.
Ako týmto ľuďom prinášajú nádej do budúcnosti?