8. etapa: Ťažkosti

36. Dávidova ľútosť

Túžil si niekedy po niečom, čo si nemohol alebo nemal mať?

Správal si sa zle len preto, že si tú vec tak veľmi chcel?

Je toto spôsob, akým Boh chce, aby sme žili?
Dávidova ľútosť
Začni túto etapu nájdením a prečítaním biblického veršu z 2. Samuelovej 11:27b. "Hospodinovi sa Dávidov skutok nepáčil."

Čo sa stalo doteraz...

Boh si vyvolil Dávida za krála, aj keď vedel, že Dávid nebol dokonalý. Dávid však bol ako kráľ úspešný - a začal si myslieť, že bol slobodný robiť si, čokoľvek chcel. Vykonal niektoré veci, ktoré boli nesprávne - voči Bohu aj druhým.
Jednou z týchto vecí bolo to, že si zobral ženu iného muža za svoju a zariadil, aby jej manžel zahynul v boji. Boh poslal Nátana, proroka, k Dávidovi. Nátan mu povedal príbeh, aby si Dávid uvedomil, aké vážne boli jeho hriechy.

2 Samuelova 12:1b-13

Teraz si spolu prečítajte 2. Samuelovu 12:1b-13.

V jednom meste boli dvaja muži. Jeden bol bohatý a druhý chudobný. Boháč mal veľké množstvo oviec a dobytka. Chudobný mal iba ovečku, ktorú si kúpil. Choval ju a ona rástla spolu s ním a s jeho synmi. Jedávala z jeho skyvy, pila z jeho pohára a spávala mu v lone. Bola mu ako dcéra. Raz dostal boháč návštevu. Ľúto mu bolo vziať svoju ovcu alebo svoje dobytča a pripraviť to pocestnému, ktorý ho navštívil. Vzal teda ovcu chudobnému a pripravil ju hosťovi. Dávid sa veľmi nahneval na toho muža a povedal Nátanovi: Akože žije Hospodin, ten muž, čo to urobil, zasluhuje smrť. Ovcu nahradí štvornásobne za to, že spáchal taký skutok a nemal zľutovanie. Vtedy povedal Nátan Dávidovi: Ty si ten muž! Takto vraví Hospodin, Boh Izraela: Ja som ťa pomazal za kráľa nad Izraelom a vyslobodil ťa z moci Saula. Dal som dom tvojho pána i jeho ženy do tvojho náručia. Dal som ti dom Izraela a dom Júdu. Keby to nestačilo, ešte k tomu pridám. Prečo si znevážil Hospodinovo slovo a dopustil sa toho, čo sa mu nepáči? Chetitu Uriáša si dal odstrániť mečom a privlastnil si si jeho ženu. Jeho samého si dal zabiť mečom Amónčanov. Odteraz už meč nikdy neobíde tvoj dom, lebo si ma znevážil a privlastnil si si ženu Chetitu Uriáša. Takto vraví Hospodin: Dopustím na teba pohromu, čo bude z tvojho vlastného domu. Pred očami ti odnímem tvoje ženy a dám ich tvojmu blízkemu. Ten bude s nimi ležať za bieleho dňa. Ty si konal tajne, ja to však urobím pred celým Izraelom a cez deň. Vtedy povedal Dávid Nátanovi: Zhrešil som proti Hospodinovi. Nátan odpovedal Dávidovi: Hospodin ti odpustil tvoj hriech, nezomrieš.

Čo sa stalo potom...

Boh Dávidovi zjavil, že porušil jeho pravidlá. Dávid sa pokúsil svoje hriechy
skryť - pred ľudom aj pred Bohom. Teraz priznal, čo urobil nesprávne a veľmi to ľutoval. Boh mu odpustil, avšak to, čo Dávid vykonal, sa nemohlo odstať.
Malo to smutné následky: Dávidov malý syn zomrel a v jeho rodine bolo mnoho problémov, keď ostatní synovia dospievali a nechovali sa dobre.

Objavuj Bibliu

Odpovedzte spolu na otázky z knihy Veľká výprava na strane 54.

Vedel si, že?

Batšeba Dávid chcel krásnu ženu, menom Batšeba, za svoju ženu. Bola už však vydatá a Dávid zariadil, aby bol jej manžel Uriáš zabitý v boji.

Ženy V tých dňoch bolo celkom normálne, aby mali bohatí muži viac ako jednu ženu. Toto sa volá 'polygamia'.

Ťažkosti Dávid sa zapísal do histórie ako najväčší kráľ Izraela, no zvyšok jeho vlády nebol vždy veselý. Jeho syn Absolón sa proti nemu vzbúril a sám sa pokúsil stáť kráľom. Dávid nakoniec vybral Šalamúna, aby bol ďalším kráľom.

 

Rozprávaj sa s Bohom

Povedz Bohu prepáč za momenty, kedy si ho neposlúchol alebo si urobil niečo, čo si chcel, aj keď si vedel, že je to nesprávne. Potom povedz "Vďaka" Bohu, pretože ti odpustí, keď ho o to požiadaš.

Diskutuj

Toto sa stalo, keď si Sam spolu so svojou krstnou mamou Angelou čítali tento biblický príbeh:

Sam má 10 rokov a hrá na trúbku. Býva blízko Bruselu v Belgicku.

Sam chcel vedieť: "Ako ukradol ten bohatý muž jahňatá od toho chudobného muža?"

Angela navrhla: "Príbeh bohatého muža a chudobného muža je len niečo, čo si Nátan vymyslel, takže 'správna' odpoveď neexistuje. Musíme len hádať, čo sa mohlo stať.
Dávid poslal Uriáša preč, aby mu mohol ukradnúť jeho ženu. Preto si myslím, že ten bohatý muž poslal chudobného muža preč, aby pre neho niečo urobil.
(V tých časoch museli chudobní zvyčajne robiť to, čo im bohatí povedali.)
Keď bol chudobný muž zaneprázdnený, poslal bohatý muž svojich sluhov, aby vzali jahňa (nemyslím si, že by išiel sám, keď mohol poslať niekoho, aby išiel za neho). Keď sa chudobný muž vrátil, jahňa bolo preč."

Čo by ste povedali vy?

Zdieľajte svoje vlastné otázky a odpovede s ostatnými, ktorí sa tiež vydali na Veľkú výpravu.

Skús si to

Dávid je známy vďaka písaniu piesní alebo 'žalmov'. Napísal 51. žalm potom, čo ho navštívil prorok Nátan a povedal mu, že Boh vie, čo zlé vykonal. V žalme hovorí Dávid Bohu, že vie, čo zlé urobil a prosí Boha o odpustenie a pomoc začať znovu.
Na 51. žalm sa pozriete v deviatej etape, no teraz popros niekoho, aby ti ho nahlas prečítal - a počúvaj Dávidove slová a spôsob, akým hovorí k Bohu. Je úprimný, hovorí prepáč - a vie, že Boh ho počúva a odpovie mu.
Ak by si dnes písal žalm, čo by si Bohu povedal?
(Prečo si neskúsiť ho teraz napísať alebo povedať?)