19. etapa: Nasledovanie Ježiša

95. Milujte sa navzájom

"Som rád, že sme kamaráti." Hovoríš to niekedy niekomu?

Hovorí to niekto niekedy tebe?

Spomeň si na dobrého kamaráta v škole alebo zbore. V čom je tak špeciálny?
Milujte sa navzájom
Začni túto etapu nájdením a prečítaním biblického verša z 1. Jánovho 4:7. Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha.

Čo sa stalo doteraz...

Ján bol jedným z prvých Ježišových učeníkov. Napísal Evanjelium podľa Jána. Neskôr, ako vedúci zboru, napísal listy ranným kresťanom. Chcel, aby vedeli, aké dôležité je navzájom sa milovať. Na nenávidenie druhých nie je miesto. Ježiš svoju lásku preukázal obetovaním svojho života za nás. Niekedy to budú druhí robiť pre nás ťažkým, no Boží Duch Svätý je mocný a pomôže nám ostať Ježišovi verní.

1. Jánov 4:7-21

Teraz si spolu prečítajte 1. Jánov 4:7-21.
Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Ten, kto nemiluje, nepozná Boha, pretože Boh je láska. Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal na svet svojho jednorodeného Syna, aby sme skrze neho mali život. Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako obetu zmierenia za naše hriechy. Milovaní, keď si nás Boh tak zamiloval, aj my sa máme navzájom milovať. Boha nikto nikdy nevidel; ak sa navzájom milujeme, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás dosiahla dokonalosť. Podľa toho poznávame, že ostávame v ňom a on v nás, že nám dal zo svojho Ducha. A my sme videli a svedčíme, že Otec poslal Syna za Spasiteľa sveta. Kto vyznáva, že Ježiš je Boží Syn, v tom ostáva Boh a on ostáva v Bohu. A my sme poznali a uverili v lásku, ktorú má Boh k nám. Láska medzi nami dosiahla dokonalosť v tom, že máme dôveru v deň súdu. Veď aký je on, takí sme aj my na tomto svete. V láske niet strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach, lebo: kto má strach, bojí sa trestu, a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. My milujeme, lebo on nás miloval prvý. Ak niekto hovorí: Milujem Boha a nenávidí svojho brata, je klamár. Veď kto nemiluje svojho brata, ktorého vidí, nie je schopný milovať Boha, ktorého nevidí. A toto prikázanie máme od neho, aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata.

Čo sa stalo potom...

Boh je láska a ak hovoríme, že sme jeho ľud, potom by Božia láska mala byť viditeľná v tom, ako žijeme: "Aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata" (21. verš).

Objavuj Bibliu

Odpovedzte spolu na otázky z knihy Veľká výprava na strane 120.

Vedel si, že?

Ján Tento list bol pravdepodobne napísaný tým istým Jánom, ktorý napísal evanjelium, no nie je isté, čo napísal skôr.

Komu? Tento list nie je určený konkrétnemu zboru, ale je napísaný kresťanom, ktorí sú zmätení ohľadom podrobností svojej viery a toho, ako žiť život kresťana.

 

Rozprávaj sa s Bohom

Modli sa, aby si dnes mohol byť milujúcou podporou pre niekoho núzdneho.

Diskutuj

Táto časť Veľkej výpravy je len o otázkach a odpovediach: skutočných deťoch a skutočných odpovediach od skutočných dospelých, ktoré im pomáhajú dozvedieť sa o Bohu a Biblii.

Prečítajte si spolu biblickú pasáž. Ako dospelí môžete cítiť, že je potrebné vysvetliť okolnosti toho, čo sa práve udialo v tejto časti Biblie. (Ak si nie ste istí, pozrite sa do častí 'Začni' a 'Súvislosti' tejto etapy pre užitočné pozadie a biblické informácie).

Čo je hlavnou otázkou, ktorá z príbehu vyvstáva pre dieťa? Čo je tou vecou, ktorá ho mätie alebo vyrušuje? Môže to byť niečo, čo vyzerá celkom nepravdepodobne alebo jednoducho nemožne; možno niečo nedáva veľmi zmysel alebo sú tam slová, ktorým jednoducho nerozumie. Môže mať viac ako len jednu otázku!

Ako odpovie Sprievodca na túto otázku? Po jej zodpovedaní svoju odpoveď spíšte, aby aj ostatné deti a Sprievodcovia mohli počuť vaše nápady. (Opäť, ak si nie ste istí, na webe nájdete pomoc v časti 'Ako funguje Veľká výprava funguje' a v časti 'Objasni si' pre túto etapu).

Zdieľajte svoje vlastné otázky a odpovede s ostatnými, ktorí sa tiež vydali na Veľkú výpravu.

Skús si so svojím Sprievodcom spraviť tento kvíz: (Odpovede sú na konci.)

1. Koľkokrát sa v týchto veršoch nachádza slovo 'láska'?
2. Pozri si 9. verš. Božím plánom pre nás je mať čo?
3. Čo je skutočnou láskou v 10. verši?
4. Čo nám 11. verš hovorí, že máme robiť, keď milujeme Boha?
5. Kto videl Boha podľa 12. verša?
6. Čo poslal Boh Ježiša urobiť, podľa verša 14?
7. Aké dve veci nám Boh hovorí, aby sme robili, v 21. verši?
8. Koľkokrát sa vo veršoch nachádzajú slová 'milujte sa navzájom' či 'milujte jeden druhého'?

Odpovede: 1 V Ekumenickom preklade 10; 2 Život; 3 Božia láska k nám; 4 Milovať jeden druhého; 5 Nikto; 6 Boh ho poslal byť spasiteľom sveta; 7 Milovať Boha a jeden druhého; 8 V Ekumenickom preklade 3

Teraz sa spolu porozprávajte ešte o jednej otázke:
• Čo máme na základe toho, čo tieto verše hovoria, spraviť?