10. etapa: Boží poslovia

46. Izaiáš

Schytal si niekedy za niečo, čo si nespravil?

Zobral si niekedy takto na seba vinu naschvál?

Teraz si predstav, že si spravil niečo zlé a niekto iný sa rozhodol, že na seba vezme vinu a bude potrestaný namiesto teba. Nikto ho neprinútil - aj tak to urobil. Aké by to bolo?
Izaiáš
Začni túto etapu nájdením a prečítaním biblického veršu z Izaiáša 52:7. Aké milé sú na vrchoch nohy posla, ktorý oznamuje pokoj, posla blaha, ktorý ohlasuje spásu a hovorí Sionu: Tvoj Boh kraľuje!

Čo sa stalo doteraz...

Počas vlády kráľov Judska a Izraela varovali Boží poslovia - alebo 'proroci' - ľudí, aby sa odvrátili od svojho hriešneho života a vrátili sa k Bohu. Ak tak neurobia, budú odvlečení do vyhnanstva nepriateľmi. Toto je posolstvo Izaiáša v prvej časti jeho knihy. No v druhej časti je jeho posolstvo určené ľuďom, žijúcim vo vyhnanstve v Babylónii. Tu prináša Božie slovo nádej do budúcnosti: vrátia sa do svojej vlastnej zeme a Izaiáš im taktiež hovorí o prichádzajúcom veľkom vodcovi - Mesiášovi - ktorý zachráni svoj ľud.

Izaiáš 53:1-12

Teraz si spolu prečítajte Izaiáša 53:1-12.
Kto uveril nášmu ohlasovaniu? Komu sa zjavilo rameno Hospodina? Vyrástol pred ním ako výhonok, ako koreň zo suchej zeme. Nemá podobu ani krásu, aby sme na neho hľadeli, ani výzor, aby sme po ňom túžili. Opovrhnutý a opustený ľuďmi, muž bolesti, ktorý poznal utrpenie, pred ktorým si zakrývajú tvár, opovrhnutý, a my sme si ho nevážili. Naozaj, on niesol naše choroby a naše bolesti ho obťažili. My sme si mysleli, že je ranený, Bohom doudieraný a opovrhnutý. On však bol prebodnutý za naše hriechy, zdrvený za naše neprávosti. Trest, ktorý nám priniesol pokoj, spočinul na ňom a pre jeho rany sa nám dostalo uzdravenie. Všetci sme blúdili ako ovce, každý išiel svojou cestou, ale Hospodin na neho uvalil neprávosti nás všetkých. Bol trápený a on sa nechal ponižovať, neotvoril ústa, ako baránok vedený na zabitie; neotvoril ústa ako ovca, ktorá onemie pred strihačom. Z úzkosti a súdu bol vzatý. Kto uvažuje o jeho pokolení? Veď bol vyťatý z krajiny živých, pre neprávosť svojho ľudu bol ranený. Dali mu hrob s bezbožnými a s bohatým našiel smrť, hoci nepáchal násilie a v jeho ústach nebola lesť. Hospodinovi sa zapáčilo zdrviť ho utrpením. Ak položí svoj život za zotrenie viny, uvidí potomstvo, predĺži si život a skrze neho sa podarí Hospodinov zámer. Po útrapách svojho života uvidí svetlo, našiel uspokojenie, že ho pochopili. Môj spravodlivý služobník ospravedlní mnohých, vezme na seba ich viny. Preto mu dám podiel s mnohými a s početnými si rozdelí korisť, lebo až na smrť vydal svoj život a pripočítali ho k zločincom, hoci on niesol hriechy mnohých a prihováral sa za zločincov.

Čo sa stalo potom...

Mnoho ľudí verí, že tieto slová sú o Ježišovi. Vidíš, ako by mohli byť o jeho utrpení a smrti (viac zistíš v štrnástej etape)? Izaiášove slová nás učia, ako špeciálny Boží služobník znesie trest za naše hriechy. Je úžasné si uvedomiť, že tieto slová boli napísané okolo 800 rokov pred Ježišom!

Objavuj Bibliu

Odpovedzte spolu na otázky z knihy Veľká výprava na strane 66.

Vedel si, že?

Izaiáš Tento prorok pochádzal z bohatej a dôležitej rodiny. Jedného dňa uctieval v Chráme, keď ho Boh povolal, aby sa stal jeho poslom: 'prorokom'.

Služobník Izaiáš hovoril o niekom, koho volal Služobník Hospodina. Izaiáš hovorí, že s týmto Služobníkom bude zle zaobchádzané a bude zabitý pre zlé veci, ktoré ľudia vykonali. Kresťania veria, že tento Služobník je Ježiš.

Vyhnanstvo Boží národ nežil podľa neho a bol ohrozovaný nepriateľmi. Izaiáš rozprával o tom, čo videl, že sa deje a snažil sa ľudí varovať, že budú odvlečení z vlastnej zeme a vzatí do inej ako zajatci.

 

Rozprávaj sa s Bohom

"Vďaka ti, Bože, že Biblia odhaľuje o tebe pravdu."

Diskutuj

Táto časť Veľkej výpravy je len o otázkach a odpovediach: skutočných deťoch a skutočných odpovediach od skutočných dospelých, ktoré im pomáhajú dozvedieť sa o Bohu a Biblii.

Prečítajte si spolu biblickú pasáž. Ako dospelí môžete cítiť, že je potrebné vysvetliť okolnosti toho, čo sa práve udialo v tejto časti Biblie. (Ak si nie ste istí, pozrite sa do častí 'Začni' a 'Súvislosti' tejto etapy pre užitočné pozadie a biblické informácie).

Čo je hlavnou otázkou, ktorá z príbehu vyvstáva pre dieťa? Čo je tou vecou, ktorá ho mätie alebo vyrušuje? Môže to byť niečo, čo vyzerá celkom nepravdepodobne alebo jednoducho nemožne; možno niečo nedáva veľmi zmysel alebo sú tam slová, ktorým jednoducho nerozumie. Môže mať viac ako len jednu otázku!

Ako odpovie Sprievodca na túto otázku? Po jej zodpovedaní svoju odpoveď spíšte, aby aj ostatné deti a Sprievodcovia mohli počuť vaše nápady. (Opäť, ak si nie ste istí, na webe nájdete pomoc v časti 'Ako funguje Veľká výprava funguje' a v časti 'Objasni si' pre túto etapu).

Zdieľajte svoje vlastné otázky a odpovede s ostatnými, ktorí sa tiež vydali na Veľkú výpravu.


Skús si to

Izaiášove proroctvo o Božom služobníkovi bolo po vyslovení zaznamenané na zvitku. Vyrob si vlastné 'noviny', aby si mohol šíriť správy o Bohu, rovnako ako Izaiáš.
Pozri sa na noviny, aby si videl ako vyzerajú. Cez vrch stránky je veľký nadpis, často zvláštnym písmom. Strana je rozdelená do stĺpcov. Každý článok alebo krátka sekcia má nadpis veľkým písmom a následne informácie alebo príbeh menším písmom. Často sú tam fotografie; niekedy sú tam reklamy.
Spomeň si na nejaké biblické udalosti, o ktorých budeš písať vo svojich novinách. Môžeš sa inšpirovať u Izaiáša, pozerať sa vpred na Ježišov príchod a písať o jeho živote. Alebo si vyber nejaké biblické príbehy a postavy, ktoré si stretol počas prechádzania Veľkou výpravou.
Svoje noviny si môžeš spraviť na počítači, kde si ich rozvrhneš na monitore a potom tam vložíš texty a obrázky. Alebo použi veľké kusy papiera a nalep naň obrázky a príbehy, ktoré si napísal.
Pozvi svojho Sprievodcu alebo iných kamarátov, aby ti pomohli tvoje noviny spraviť super zaujímavé a rôznorodé.