5. etapa: Boží ľud

22. Zlaté teľa

Nedodržiavať inštrukcie môže byť nebezpečné! Čo ak by si šiel lyžovať alebo liezť po horách? Alebo čo také každodenné veci, ako prechádzanie cez cestu alebo príprava horúceho nápoja? Čo sa môže stať?

Je nebezpečné vedieť, čo Boh chce, ale nerobiť tak!
Prečo?

Aký je jediný bezpečný spôsob života? Máš túžbu povedať Bohu prepáč za časy, kedy si vedel, čo je správne, no neurobil si tak?
(Tip: môžeš tu urobiť hneď teraz!)
Zlaté teľa
Začni túto etapu nájdením a prečítaním biblického verša z Exodus 32:14. Hospodin sa zľutoval a upustil od zla, ktoré ohlásil svojmu ľudu.

Čo sa stalo doteraz...

Mojžiš bol od Izraelcov dlho preč na hore. Boh mu hovoril, ako chce, aby jeho ľud žil. Medzičasom začali Izraeliti zabúdať na všetko, čo pre nich Boh vykonal. Taktiež sa rozhodli, že Mojžiš sa už nevráti!

Exodus 32:1-14

Teraz si spolu prečítajte Exodus 32:1-14.
Keď ľud videl, že Mojžiš dlho nezostupuje z vrchu, zhromaždil sa k Áronovi a povedal mu: Vstaň, urob nám bohov, ktorí pôjdu pred nami. Veď nevieme, čo je s Mojžišom, s mužom, ktorý nás vyviedol z Egypta. Áron im odpovedal:
Postrhávajte zlaté náušnice, čo majú na ušiach vaše ženy, vaši synovia i vaše dcéry a prineste mi ich. Všetok ľud si postŕhal z uší zlaté náušnice a priniesli ich Áronovi. On to od nich vzal, zhotovil formu a ulial podobu teľaťa. Oni povedali: To sú tvoji bohovia, Izrael, ktorí ťa vyviedli z Egypta. Keď to Áron videl, postavil pred ním oltár a oznámil: Zajtra bude Hospodinova slávnosť.
Na druhý deň včasráno vstali, priniesli spaľované obety i obety spoločenstva.
Ľud sa posadil, jedol a pil; potom vstali a zabávali sa. Hospodin povedal Mojžišovi: Zostúp dolu! Tvoj ľud, ktorý si vyviedol z Egypta, sa zvrhol. Veľmi rýchlo odbočili z cesty, ktorú som im určil. Uliali si podobu teľaťa, klaňajú sa mu, prinášajú mu obetu a vykrikujú: Toto sú tvoji bohovia, Izrael, ktorí ťa vyviedli z Egypta. Potom Hospodin povedal Mojžišovi: Videl som tento ľud; je to tvrdošijný ľud. Teraz ma už nechaj, nech proti nim vzplanie môj hnev a vyhubím ich. Z teba však urobím veľký národ. Mojžiš sa však usiloval obmäkčiť Hospodina, svojho Boha, a povedal: Hospodin, prečo planie tvoj hnev proti tvojmu ľudu, ktorý si svojou veľkou silou a pevnou rukou vyviedol z Egypta? Prečo majú Egypťania hovoriť: Zlomyseľne ich vyviedol, aby ich vyvraždil na vrchoch a zmietol z povrchu zeme? Odvráť svoj prudký hnev, upusť od zlého úmyslu proti svojmu ľudu. Rozpomeň sa na Abraháma, Izáka a Izraela, svojich služobníkov, ktorým si prisahal sám na seba a ktorým si prisľúbil: Rozmnožím vaše potomstvo ako hviezdy na nebi a celú túto krajinu, o ktorej som vám hovoril, dám vášmu potomstvu, aby ju navždy vlastnilo.
Hospodin sa zľutoval a upustil od zla, ktoré ohlásil svojmu ľudu.

Čo sa stalo potom...

Keď Mojžiš zišiel z hory Sinaj a videl ľud piť a tancovať okolo teľaťa, veľmi sa nahneval a zhodil dosky, na ktorých boli napísané Božie zákony - a tie sa rozbili. Boh bol taktiež na národ nahnevaný, no Mojžiš Boha prosil, aby im odpustil. Mojžiš mal s Bohom špeciálne priateľstvo a často s ním hovoril.
Zavolal Mojžiša späť na horu a dal mu druhú sadu Desiatich prikázaní.

Objavuj Bibliu

Odpovedzte spolu na otázky z knihy Veľká výprava na strane 36.

Vedel si, že?

Modla je objekt, ktorý niekto vytvoril, a ktorý je nejakým spôsobom uctievaný. Áron vyrobil sochu mladého býka alebo teľaťa zo zlatých náušníc, ktoré ľudia nosili. Boh národu už povedal, že musia uctievať iba jeho a nič, čo bolo vyrobené človekom. Ale rýchlo si začali myslieť, že socha bola ten boh, ktorý ich vyviedol z Egypta.

Svätyňa alebo stan stretávania Boh povedal Izraelitom, ako vybudovať veľký stan, ktorý mal stáť v strede ich tábora. Tento stan bol miestom na uctievanie Boha a mohol byť postavený, zbalený a prenášaný z miesta na miesto, ako ľud putoval. Vo vnútri stanu bol stôl, kde sa dával čerstvý chlieb a dva oltáre, kde sa dávali obete. Svietnik so siedmymi svetlami svietil po celý čas. Boh dal inštrukcie na pozlátenú drevenú truhlu: dosky s desiatimi pravidlami boli umiestnené vo vnútri tejto truhly. Je známa ako 'Archa zmluvy' alebo posvätná truhla.

Kňazi Áron, Mojžišov starší brat, bol prvým kňazom. Jeho úlohou bolo viesť uctievanie Boha v stane stretávania a obetovať obete, ktoré ľudia priniesli Bohu. Prečítaj si 28. kapitolu Exodu, aby si sa dozvedel o jeho špeciálnom odeve.

 

Rozprávaj sa s Bohom

Z času na čas každý neuposlúchne Boha napriek tomu, že sme toho dostali tak veľa. Spomenieš si na čas, kedy si neuposlúchol Boha? Hovor o tom s Bohom.

Diskutuj

Táto časť Veľkej výpravy je len o otázkach a odpovediach: skutočných deťoch a skutočných odpovediach od skutočných dospelých, ktoré im pomáhajú dozvedieť sa o Bohu a Biblii.

Prečítajte si spolu biblickú pasáž. Ako dospelí môžete cítiť, že je potrebné vysvetliť okolnosti toho, čo sa práve udialo v tejto časti Biblie. (Ak si nie ste istí, pozrite sa do častí 'Začni' a 'Súvislosti' tejto etapy pre užitočné pozadie a biblické informácie).

Čo je hlavnou otázkou, ktorá z príbehu vyvstáva pre dieťa? Čo je tou vecou, ktorá ho mätie alebo vyrušuje? Môže to byť niečo, čo vyzerá celkom nepravdepodobne alebo jednoducho nemožne; možno niečo nedáva veľmi zmysel alebo sú tam slová, ktorým jednoducho nerozumie. Môže mať viac ako len jednu otázku!

Ako odpovie Sprievodca na túto otázku? Po jej zodpovedaní svoju odpoveď spíšte, aby aj ostatné deti a Sprievodcovia mohli počuť vaše nápady. (Opäť, ak si nie ste istí, na webe nájdete pomoc v časti 'Ako funguje Veľká výprava funguje' a v časti 'Objasni si' pre túto etapu).

Zdieľajte svoje vlastné otázky a odpovede s ostatnými, ktorí sa tiež vydali na Veľkú výpravu.


Skús si to

Boží národ urobil v tomto príbehu vážne chyby! Zabudli, čo im Boh povedal a čo oni sľúbili.

Ako budeš podstupovať Veľkú výpravu, objavíš o Bohu nové veci. Toto ti môže pomôcť nezabudnúť, čo ti hovorí:
• Nájdi si päť hárkov bieleho alebo farebného papiera a kus kartóna rovnakej veľkosti.
• Zlož papiere na polovicu, aby si vytvoril stránky knihy a zlož kartón, aby si spravil obálku.
• Použi dierovačku na urobenie dier pozdĺž zloženého okraju a cez diery natiahni stuhu alebo niť, aby si to celé zviazal dokopy.

A teraz máš knihu s dvadsiatimi stranami - jednu pre každú etapu.
Pozri sa späť na etapy, ktoré si už absolvoval a napíš alebo nakresli si nové veci, ktoré si objavil. Urob to isté aj s piatou etapou, keď ju dokončíš. A dopĺňaj postupne svoju knihu, ako budeš pokračovať vo Veľkej výprave.