5. etapa: Boží ľud

24. Prechod cez Jordán

Na koľko biblických príbehov si spomenieš, v ktorých sa dejú úžasné veci?

Spomínaš si na štvrtú etapu, kde Boh vytvoril suchú cestu cez more? To bol veľký zázrak, ktorý Boh vykonal; ale mnoho drobných vecí, ktoré sa dejú každodenne, sú tiež úžasne - napríklad to, že z malého semienka vyrastie kvetina. Aké iné 'drobné zázraky' vidíš vo svojom živote?

Ak by si si chcel zapamätať jednu z týchto vecí, čo by si spravil, aby si si to pripomenul? Napíšeš si poznámku? Požiadaš niekoho, aby ti to pripomenul?
Odfotíš si to?
Ako si myslíš, že by Boh mohol povedať ľuďom, aby si pamätali, čo koná?
Prechod cez Jordán
Začni túto etapu nájdením a prečítaním biblického veršu z Józuu 4:24. Aby všetky národy zeme poznali, že Hospodinova ruka je mocná, aby ste sa všetci vždy báli Hospodina, vášho Boha.

Čo sa stalo doteraz...

Józua sa stal novým vodcom Izraela. Tak, ako Mojžiš previedol Boží národ cez Červené more a z Egypta, aj Józua ich teraz prevedie cez rieku Jordán do 'zasľúbenej zeme.' Keď ľudia videli svojich kňazov, ako nesú truhlu, ktorá obsahovala Božie zákony (niekedy sa volá 'Archa zmluvy'), boli pripravení prekročiť rieku. Keď šli kňazi napred, povedal Boh Józuovi, že vykoná pre svoj ľud úžasné veci. Sľúbil Józuovi, že bude s ním tak, ako bol aj s Mojžišom.

Jozue 3:9-17

Teraz si spolu prečítajte Józuu 3:9-17.
Potom Jozua povedal Izraelitom: Pristúpte a vypočujte slová Hospodina, vášho Boha. Jozua ďalej povedal: Podľa toho poznáme, že je uprostred nás živý Boh a istotne vyženie pred vami Kanaánčanov, Chetitov, Chivvijov, Perizzejov, Girgášejov, Amorejčanov aj Jebúsejov. Pozrite, archa zmluvy Pána celej zeme prechádza pred vami cez Jordán. Teraz si vyberte dvanásť mužov z kmeňov Izraela, po jednom z každého kmeňa. Keď sa v jordánskej vode zastavia kňazi, ktorí nesú archu Pána, Hospodina celej zeme, voda Jordána sa rozdelí a voda tečúca zhora sa postaví ako hrádza. Keď sa ľud pohol zo svojich stanov, aby prešiel cez Jordán, kňazi niesli archu zmluvy pred ľudom. Keď tí, čo niesli archu, prišli k Jordánu a kňazi, ktorí niesli archu, vstúpili pri brehu do vody — Jordán totiž po celý čas žatvy preplňoval celé svoje riečisko —, zastavila sa voda tečúca zhora a postavila sa ako hrádza veľmi ďaleko pri meste Ádam, ktoré je pri Cartáne. Voda, čo tiekla smerom k moru Arába — k Soľnému moru — odtiekla a ľud prešiel riečiskom naproti Jerichu. Vtedy kňazi, ktorí niesli archu Hospodinovej zmluvy, sa pevne postavili na súši uprostred Jordána a celý Izrael prechádzal po súši, kým všetok ľud neprešiel cez Jordán.

Čo sa stalo potom...

Potom, čo všetci prekročili rieku, povedal Boh Józuovi, aby poveril dvanásť ľudí, po jednom z každého z dvanástich kmeňov Izraela, aby zobrali kameň zo stredu rieky. Kňazi tam ešte stále stáli, takže voda ešte nezačala znovu tiecť. Tieto kamene boli použité na postavenie pamätníka, ktorý mal pripomenúť ľuďom a ich potomkom, čo Boh pre nich urobil.

Objavuj Bibliu

Odpovedzte spolu na otázky z knihy Veľká výprava na strane 36.

Vedel si, že?

Józua Toto meno znamená 'Boh je spása.' Dávaj si pozor na ďalšieho muža počas Veľkej výpravy, s menom, ktoré znamená to isté.

Nesenie žrdí Archa zmluvy bola tak svätá, že sa jej nikto nesmel dotknúť. Na jej prenášanie z miesta na miesto zasunuli kňazi dlhé tyče cez kruhy na truhle a tak niesli žrde s truhlou, ktorá na nich visela, no nikto ju nedržal.

Rieka Jordán Aby sa dostali do zeme, ktorú Boh svojmu ľudu zasľúbil, museli prekročiť rieku. Boh zastavil tok rieky, aby mohli prejsť po suchej zemi. Bolo to 40 rokov potom, čo sa to isté stalo pri Červenom mori, keď národ odchádzal z Egypta.

 

Rozprávaj sa s Bohom

Vďaka ti, Bože, za tvoje zázraky - malé aj veľké. Pomôž mi neprehliadnuť žiadne úžasné veci, ktoré mi dávaš alebo ukazuješ.

Diskutuj

Táto časť Veľkej výpravy je len o otázkach a odpovediach: skutočných deťoch a skutočných odpovediach od skutočných dospelých, ktoré im pomáhajú dozvedieť sa o Bohu a Biblii.

Prečítajte si spolu biblickú pasáž. Ako dospelí môžete cítiť, že je potrebné vysvetliť okolnosti toho, čo sa práve udialo v tejto časti Biblie. (Ak si nie ste istí, pozrite sa do častí 'Začni' a 'Súvislosti' tejto etapy pre užitočné pozadie a biblické informácie).

Čo je hlavnou otázkou, ktorá z príbehu vyvstáva pre dieťa? Čo je tou vecou, ktorá ho mätie alebo vyrušuje? Môže to byť niečo, čo vyzerá celkom nepravdepodobne alebo jednoducho nemožne; možno niečo nedáva veľmi zmysel alebo sú tam slová, ktorým jednoducho nerozumie. Môže mať viac ako len jednu otázku!

Ako odpovie Sprievodca na túto otázku? Po jej zodpovedaní svoju odpoveď spíšte, aby aj ostatné deti a Sprievodcovia mohli počuť vaše nápady. (Opäť, ak si nie ste istí, na webe nájdete pomoc v časti 'Ako funguje Veľká výprava funguje' a v časti 'Objasni si' pre túto etapu).

Zdieľajte svoje vlastné otázky a odpovede s ostatnými, ktorí sa tiež vydali na Veľkú výpravu.


Skús si to

Boží národ postaval kopu skál, aby im pripomínala, že Boh im pomohol prejsť cez rieku a vstúpiť do novej zeme, ktorú im zasľúbil.
Takto si môžeš pripomínať dobré veci o Bohu ty:

1 Nájdi si niť a nejaké veľké korálky alebo cestoviny, ktoré môžeš navliekať.
2 Začni si spomínať na všetky veci, ktoré o Bohu vieš. Môžu to byť príbehy o ňom, aký je, veci, ktoré vykonal, modlitby, ktoré vyslyšal. Vždy, keď si na niečo spomenieš, navleč na svoju nitku korálku.
3 Zaviaž konce šnúrky dokopy a zaves si korálky niekde, kde ich budeš vidieť a budú ti pripomínať Boha.