5. etapa: Boží ľud

21. Božie pravidlá

Máte v škole pravidlá správania alebo školský poriadok? Na aké pravidlá si spomenieš? Je ľahké alebo ťažké ich dodržať?

Máte pravidlá doma? O čom?

Myslíš si, že je dôležité mať pravidlá? Prečo alebo prečo nie? Čo by sa stalo, ak by sme nemali žiadne pravidlá?
Božie pravidlá
Začni túto etapu nájdením a prečítaním biblického verša z Exodu 20:2a. Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z Egypta, z domu otrokov.

Čo sa stalo doteraz...

Asi dva mesiace po odchode z Egypta prišiel izraelský národ k hore Sinaj.
Boh povedal Mojžišovi, že ak ho Izraelci poslúchnu, urobí z nich vyvolený národ a budú mať s ním špeciálny vzťah. Iba Mojžiš sám mohol vystúpiť na svätú horu, aby si vypočul Božie slová. Boh dal Mojžišovi desať pravidiel, alebo 'prikázaní', ktoré mali ľudia dodržiavať, aby ostali blízko Bohu. Prvé štyri sú o vzťahu k nemu; zvyšných šesť je o vzťahu k druhým.

Exodus 20:2-8, 12-17

Teraz si spolu prečítajte Exodus 20:2-8,12-17.
Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z Egypta, z domu otrokov.
Nebudeš mať iných bohov okrem mňa! Neurobíš si modlu ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou! Nebudeš sa im klaňať ani im slúžiť, lebo ja som Hospodin, tvoj Boh, Boh žiarlivý, ktorý trestá viny otcov na synoch do tretieho i štvrtého pokolenia tých, čo ma nenávidia, ale milosť preukazujem tisícom tých, čo ma milujú a zachovávajú moje prikázania. Nevyslovíš meno Hospodina, svojho Boha, nadarmo, lebo Hospodin nenechá bez trestu toho, kto nadarmo vysloví meno Hospodina, svojho Boha! Pamätaj na deň sobotného odpočinku, že ho máš svätiť!
Cti svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil v krajine, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Boh! Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu. Nebudeš túžiť po dome svojho blížneho a nebudeš túžiť ani po manželke svojho blížneho, ani po jeho sluhovi, ani jeho slúžke, ani jeho volovi, ani jeho oslovi; ani po ničom, čo patrí tvojmu
blížnemu!

Čo sa stalo potom...

Počas toho, ako Boh hovoril k Mojžišovi na hore, hrmelo, blýskalo sa a dymilo. Ľudia boli vydesení. Ale Mojžiš im povedal, aby sa nebáli. Boh chcel, aby ľudia poznali jeho pravidlá, aby vedeli rozpoznať dobré od zlého a ostali blízko pri ňom.

Objavuj Bibliu

Odpovedzte spolu na otázky z knihy Veľká výprava na strane 36.

Vedel si, že?

Sinaj Toto je meno hory a púštnej oblasti okolo nej. Boh k Mojžišovi hovoril na hore Sinaj a dal mu tam desať pravidiel na život. Sinaj je taktiež oblasť, kde Mojžiš predtým pracoval ako pastier, keď k nemu Boh prehovoril cez ker, ktorý horel, ale nezhorel.

Jedlo pre chudobných Okrem desiatich, ktoré Mojžiš dostal na hore Sinaj, dal Boh svojmu národu mnoho iných zákonov. Jeden zákon hovoril, že v čase žatvy mohli farmári alebo ľudia, ktorí vlastnili ovocné stromy, zbierať úrodu z ich polí alebo stromov iba raz. Všetko, čo tam nechali alebo im spadlo, sa malo nechať na pozbieranie pre chudobných alebo cudzincov.

Jedlo na púšti Počas cesty do Bohom zasľúbenej zeme sa ľudia veľa sťažovali, aké je to ťažké, žiť na púšti. Boh im každý deň posielal mannu, niečo ako taký suchár, ktorý chutil po mede. Mannu mohli zberať šesť dní do týždňa, ale nie v deň odpočinku, počas Sabatu. Preto deň predtým nazbierali dvakrát toľko.

Manna a znamená "Čo to je?" z hebrejského výrazu "man hu." To povedali Izraelci, keď prvýkrát uvideli na zemi tieto biele kúsky.

 

Rozprávaj sa s Bohom

Pros Boha, aby ti pomohol žiť, ako chce on.

Diskutuj

Táto časť Veľkej výpravy je len o otázkach a odpovediach: skutočných deťoch a skutočných odpovediach od skutočných dospelých, ktoré im pomáhajú dozvedieť sa o Bohu a Biblii.

Prečítajte si spolu biblickú pasáž. Ako dospelí môžete cítiť, že je potrebné vysvetliť okolnosti toho, čo sa práve udialo v tejto časti Biblie. (Ak si nie ste stí, pozrite sa do častí 'Začni' a 'Súvislosti' tejto etapy pre užitočné pozadie a biblické informácie).

Čo je hlavnou otázkou, ktorá z príbehu vyvstáva pre dieťa? Čo je tou vecou, ktorá ho mätie alebo vyrušuje? Môže to byť niečo, čo vyzerá celkom nepravdepodobne alebo jednoducho nemožne; možno niečo nedáva veľmi zmysel alebo sú tam slová, ktorým jednoducho nerozumie. Môže mať viac ako len jednu otázku!

Ako odpovie Sprievodca na túto otázku? Po jej zodpovedaní svoju odpoveď spíšte, aby aj ostatné deti a Sprievodcovia mohli počuť vaše nápady. (Opäť, ak si nie ste istí, na webe nájdete pomoc v časti 'Ako funguje Veľká výprava funguje' a v časti 'Objasni si' pre túto etapu).

Zdieľajte svoje vlastné otázky a odpovede s ostatnými, ktorí sa tiež vydali na Veľkú výpravu.


Skús si to

Miluj a poslúchaj Boha pomocou náramka, ktorý ti to bude pripomínať.
Budeš potrebovať: pásik papiera 3x20 cm, fixky a lepiacu pásku.

1 Napíš na pásik papiera slová: "Miluj Boha a rob, ako hovorí." Ozdob tieto slová vzormi a farbami.
2 Obtoč si pásik voľne okolo zápästia a zalep lepiacou páskou.
3 Urob ďalší náramok pre svojho Sprievodcu, aby si mu pripomenul, že má tiež milovať a poslúchať Boha.