6. etapa: Boží hrdinovia

29. Samson

Vieš, kto vedie tvoju krajinu?

Na akých iných vodcov si dokážeš spomenúť?

Čo robí dobrého vodcu?
Samson
Začni túto etapu nájdením a prečítaním biblického verša zo Sudcov 13:5. Veď počneš a porodíš syna. Jeho hlavy sa britva nesmie dotknúť. Chlapec bude Božím zasvätencom od života matky. On začne vyslobodzovať Izrael z rúk Filištíncov.

Čo sa stalo doteraz...

Samson je posledným z dvanástich sudcov, o ktorých čítame v knihe Sudcov.
Bol zasvätený Bohu a musel žiť podľa istých pravidiel, ktoré Boh ustanovil.
Jedným z týchto pravidiel hovorilo, že si nesmie oholiť vlasy. Boh učinil Samsona veľmi silného - takmer ako supermana - a čím boli jeho vlasy dlhšie, tým bol silnejší! Jeho nepriatelia nevedeli, čo ho robí silným a sledovali ho.
Samson svoje tajomstvo zveril žene, menom Delíla - a ona ho povedala jeho nepriateľom! Oholila mu vlasy, on stratil svoju silu a bol na dlhý čas uvrhnutý do väzenia.

Sudcov 16:23-30

Teraz si spolu prečítajte Sudcov 16:23-30.
Filištínske kniežatá sa zhromaždili, aby priniesli veľkú obetu na počesť svojho boha Dágona a oddali sa zábave. Vraveli: Náš boh nám vydal do rúk nášho nepriateľa Samsona. Keď ľud uvidel Samsona, oslavoval svojho boha a volal: Náš boh nám vydal do rúk nášho nepriateľa, ktorý pustošil našu krajinu a pobil mnoho našich ľudí. Keď sa rozveselili, zvolali: Doveďte Samsona, aby nás pozabával. Priviedli teda Samsona z väzenia a on ich musel zabávať.
Keď ho potom postavili medzi stĺpy, Samson povedal mládencovi, ktorý ho viedol za ruku: Veď ma, aby som sa dotkol stĺpov, na ktorých spočíva dom, a mohol sa o ne oprieť. Dom bol plný mužov i žien a boli tam všetky filištínske kniežatá. Na streche bolo okolo tritisíc mužov a žien, čo hľadeli na zábavu so Samsonom. Vtedy Samson vzýval Hospodina a prosil: Pane, Hospodin!
Spomeň si na mňa a ešte raz mi daj predošlú silu, nech sa vypomstím Filištíncom aspoň za jedno z mojich očí. Nato Samson pevne objal oba prostredné stĺpy, na ktorých spočívala stavba, jeden pravou a druhý ľavou rukou a oprel sa o ne. Povedal: Nech zomriem spolu s Filištíncami. Celou silou sa oprel a dom spadol na kniežatá i na všetok ľud, čo bol v ňom.
Mŕtvych, ktorých usmrtil, keď zomrel, bolo viac ako tých, čo usmrtil zaživa.

Čo sa stalo potom...

Samson zomrel spolu s tými, ktorí sa vysmievali živému Bohu. Keď sa jeho rodina dopočula o tom, čo sa stalo, zobrali ho späť k nim domov a pochovali ho.
Opäť bez silného vodcu, Boží ľudia si robili, čo chceli. Protivili sa Božej vôli; nechceli veriť, že Boh bol jediný pravý Boh a namiesto neho uctievali sochy z dreva, železa či kameňa. Pretože Boh sa o svoj ľud stále staral, mal plán, čo urobiť ďalej...

Objavuj Bibliu

Odpovedz na otázky z knihy Veľká výprava na strane 42.

Vedel si, že?

Vyvolený Anjel povedal Samsonovým rodičom presne, čo sa má stať: budú mať dieťa - chlapca, ktorý "bude Božím zasvätencom od svojho narodenia" (Sudcov 13:3-7).

Zasvätenec Samson bol Boží zasvätenec. Tí si neholili hlavu, nepili pivo ani víno, či nejedli niektoré jedlá. Dĺžka Samsonových vlasov bola znakom jeho oddanosti Bohu.

Silný muž Samson bol preslávený pre jeho veľkú silu a bol známy (a obávaný) ako vojak. Keď boli jeho vlasy oholené, jeho sila zmizla!

 

Rozprávaj sa s Bohom

Pros Boha, aby ti pomohol nasledovať ho a využiť svoj čas a schopnosti pre neho, nie len pre seba.

Diskutuj

Táto časť Veľkej výpravy je len o otázkach a odpovediach: skutočných deťoch a skutočných odpovediach od skutočných dospelých, ktoré im pomáhajú dozvedieť sa o Bohu a Biblii.

Prečítajte si spolu biblickú pasáž. Ako dospelí môžete cítiť, že je potrebné vysvetliť okolnosti toho, čo sa práve udialo v tejto časti Biblie. (Ak si nie ste istí, pozrite sa do častí 'Začni' a 'Súvislosti' tejto etapy pre užitočné pozadie a biblické informácie).

Čo je hlavnou otázkou, ktorá z príbehu vyvstáva pre dieťa? Čo je tou vecou, ktorá ho mätie alebo vyrušuje? Môže to byť niečo, čo vyzerá celkom nepravdepodobne alebo jednoducho nemožne; možno niečo nedáva veľmi zmysel alebo sú tam slová, ktorým jednoducho nerozumie. Môže mať viac ako len jednu otázku!

Ako odpovie Sprievodca na túto otázku? Po jej zodpovedaní svoju odpoveď spíšte, aby aj ostatné deti a Sprievodcovia mohli počuť vaše nápady. (Opäť, ak si nie ste istí, na webe nájdete pomoc v časti 'Ako funguje Veľká výprava funguje' a v časti 'Objasni si' pre túto etapu).

Zdieľajte svoje vlastné otázky a odpovede s ostatnými, ktorí sa tiež vydali na Veľkú výpravu.


Skús si to

Boh učinil Samsona fyzicky silného. Si aj ty tak silný?

Sú aj iné spôsoby ako byť silný. Aké iné spôsoby poznáš?

Niektorí ľudia sú silní a statoční, aj keď sú v bolestiach. Si aj ty takto silný?
Niektorí ľudia sú silní a spoľahliví - vždy spravia to, čo povedali, že urobia. Si aj ty takto silný?
Si silný pre Boha?

A čo tvoj Sprievodca? Ako je silný on?
Je silný pre Boha?

Ďakujte Bohu za spôsoby, ktorými vás oboch urobil silných.