6. etapa: Boží hrdinovia

26. Neposlušný Boží ľud

Urobil si už niekedy s niekým dohodu ako "Pusti ma teraz na tvoj skateboard a ja ti potom požičiam môj bicykel" alebo "Ak mi dovolíš ostať dlho hore, sľubujem, že si upracem izbu"? Dodržíš vždy svoju časť dohody?

"Bože, ak mi teraz pomôžeš, urobím čokoľvek, čo budeš chcieť!" Dal si Bohu niekedy taký sľub?

Čo sa stane potom, keď Boh pomôže a problém zmizne?
Neposlušný Boží ľud
Začni túto etapu nájdením a prečítaním biblického verša zo Sudcov 2:11. Izraeliti robili, čo sa nepáčilo Hospodinovi a slúžili baálom.

Čo sa stalo doteraz...

Boží národ putoval štyridsať rokov, cestujúc do nového domova, o ktorom im Boh povedal. Konečne vstúpili do zasľúbenej zeme, nemali však žiadneho kráľa ani prezidenta, ktorý by ich viedol a hovoril im, ako spolunažívať.
Takmer každý si robil, čo chcel. Panoval chaos - a Boh musel pomôcť. Začal im posielať vodcov, ktorí sa volali 'sudcovia.' Títo ľudia neboli vždy veľmi odvážni, ale museli robiť veľmi odvážne veci, keďže konali ináč ako všetci ostatní ľudia.

Sudcov 2:11-19

Teraz si spolu prečítajte Sudcov 2:11-19.
Izraeliti robili, čo sa nepáčilo Hospodinovi a slúžili baálom. Opustili Hospodina, Boha svojich otcov, ktorý ich vyviedol z Egypta, a chodili za inými bohmi, za bohmi okolitých národov, klaňali sa im a tým urážali Hospodina.
Opustili Hospodina a slúžili Baálovi a Aštórete. Preto sa Hospodin rozhneval na Izrael a vydal ho napospas plieniteľom, ktorí ich plienili a ponechal ich okolitým nepriateľom, takže už nemohli pred nimi obstáť. Kedykoľvek šli do boja, Hospodinova ruka v zlom zasiahla proti nim, ako im pohrozil Hospodin a prísahou potvrdil; dostali sa do veľkej tiesne. Potom im Hospodin vzbudil sudcov, ktorí ich zachránili z rúk plieniteľov. Oni však svojich sudcov neposlúchali, lež smilnili s inými bohmi a klaňali sa im. Čoskoro odbočili z cesty, po ktorej chodievali ich otcovia, keď poslúchali Hospodinove prikázania. Nesprávali sa tak ako ich otcovia. Kedykoľvek im Hospodin ustanovil sudcu, Hospodin bol s ním, a kým sudca žil, vyslobodzoval ich z rúk nepriateľov. Hospodin sa totiž zľutovával nad nimi, keď vzdychali pod tými, čo ich utláčali a trápili. Len čo sudca zomrel, znova si počínali zle, ba horšie ako ich otcovia, chodili slúžiť a klaňať sa iným bohom. Nezriekli sa svojich skutkov ani zatvrdilého správania.

Čo sa stalo potom...

Boh bol so svojím ľudom tak dlho trpezlivý! Pomáhal im v ich problémoch a oni mu sľúbili, že budú dobrí. Nedodržali však svoje sľuby a Boh im nakoniec prestal pomáhať. Nie preto, že by ich prestal milovať, ale práve preto, že ich miloval. Bol to spôsob, ako ich naučiť, že ich skutky majú následky: rozhodli sa ignorovať dohodu, ktorú s Bohom spravili. Z okolitých národov sa stali nepriatelia. Keď sa Boží národ od neho vzdialil, použil niekedy ich nepriateľov, aby si uvedomili, že ho naozaj potrebujú.

Objavuj Bibliu

Odpovedz na otázky z knihy Veľká výprava na strane 42.

Vedel si, že?

‘Sudca’ bol titul, ktorí mali vodcovia Izraelitov medzi érou Józuu a prvým kráľom, Saulom. Sudcov nemali nepretržite. Boh poskytol sudcu, aby národ viedol, keď žiadali o pomoc.

Poslúchať Boha Aj keď už bývali v zemi, ktorú im Boh zasľúbil, Izraeliti začali zabúdať na Boha a na všetko, čo pre nich urobil.

Zlé časy Vládlo násilie a zlo; ľudia začali uctievať iných bohov; boli porážaní v bitkách nepriateľmi. Keď volali k Bohu o pomoc, pomohol - ale rýchlo potom naňho znovu zabudli.

 

Rozprávaj sa s Bohom

"Pomôž mi, Bože, slúžiť ti vo všetkom, čo robím a nezabudnúť na teba."

Diskutuj

Táto časť Veľkej výpravy je len o otázkach a odpovediach: skutočných deťoch a skutočných odpovediach od skutočných dospelých, ktoré im pomáhajú dozvedieť sa o Bohu a Biblii.

Prečítajte si spolu biblickú pasáž. Ako dospelí môžete cítiť, že je potrebné vysvetliť okolnosti toho, čo sa práve udialo v tejto časti Biblie. (Ak si nie ste istí, pozrite sa do častí 'Začni' a 'Súvislosti' tejto etapy pre užitočné pozadie a biblické informácie).

Čo je hlavnou otázkou, ktorá z príbehu vyvstáva pre dieťa? Čo je tou vecou,
ktorá ho mätie alebo vyrušuje? Môže to byť niečo, čo vyzerá celkom nepravdepodobne alebo jednoducho nemožne; možno niečo nedáva veľmi zmysel alebo sú tam slová, ktorým jednoducho nerozumie. Môže mať viac ako len jednu otázku!

Ako odpovie Sprievodca na túto otázku? Po jej zodpovedaní svoju odpoveď spíšte, aby aj ostatné deti a Sprievodcovia mohli počuť vaše nápady. (Opäť, ak si nie ste istí, na webe nájdete pomoc v časti 'Ako funguje Veľká výprava funguje' a v časti 'Objasni si' pre túto etapu).

Zdieľajte svoje vlastné otázky a odpovede s ostatnými, ktorí sa tiež vydali na Veľkú výpravu.


Skús si to

Ak nebudeme na Boha pamätať na modlitbe a snahou o život podľa Božích princípov, iné veci zaberú jeho miesto v našom živote a skôr, ako sa nazdáme, neostane na Boha vôbec čas.
• Niektorí ľudia majú vopred daný čas na modlitbu a čítanie Biblie. Keď ten čas príde, vedie presne, čo robiť. Pripomenú im to hodinky.
• Niektorí používajú veci, aby im pripomínali modliť sa k Bohu: modlia sa pred jedlom; keď nastupujú do auta; keď cvičia; keď pokladajú hlavu na vankúš.
• Niektorým pripomína Boha príroda. Užívajú si byť von a byť súčasťou Božieho stvorenia, alebo pozeranie na fotografie úžasného sveta, ktorý Boh stvoril.
• Niektorí sa obklopujú pripomienkami na zrkadlách, pod vankúšmi, na chladničke, v peračníku, na televízore či na ich šetričoch obrazoviek, aby na Boha nezabudli.

Mohol byť niektorý z týchto nápadoch fungovať pre teba?