18. etapa: Ži tak, ako chce Boh

88. Práca pre Boha

Spomenieš si na čas, kedy si sa cítil odlišný od všetkých svojich kamarátov? Prečo si sa cítil iný?

Vadilo ti to, alebo to bolo v poriadku, byť iný?

Čo si s tým robil?
Práca pre Boha
Začni túto etapu nájdením a prečítaním biblického verša z 2. Timoteovej 2:15. Usiluj sa osvedčiť pred Bohom ako pracovník, ktorý sa nemá za čo hanbiť a správne podáva slovo pravdy.

Čo sa stalo doteraz...

Pavol bol zatknutý a dostal sa do väzenia v Ríme. Timotej mu chýbal a napísal svojmu "synovi" ďalší list. Pavol poznal Timotejovu matku aj starú mamu, ktoré obe nasledovali Ježiša a učili Timoteja o Bohu od jeho detstva.
Pavol vedel, že pracovať pre Boha môže byť ťažké. Pripravuje teraz Timoteja na to isté, aj na prenasledovanie. Povzbudzuje Timoteja opakovaním základných právd o Ježišovi, o tom, kto je a čo urobil, aby nás zachránil.

2.Timoteovi 2:14-26

Teraz si spolu prečítajte 2. Timoteovi 2:14-26.
Toto pripomínaj a dôrazne ich varuj pred Bohom, aby sa nepúšťali do hádok o slová, veď to nie je na nič užitočné; vedie to iba do záhuby tých, čo ich počúvajú. Usiluj sa osvedčiť pred Bohom ako pracovník, ktorý sa nemá za čo hanbiť a správne podáva slovo pravdy. Vyhýbaj sa bezbožným prázdnym rečiam, lebo takíto ľudia budú čoraz väčšmi postupovať v bezbožnosti. Ich slovo sa bude rozožierať ako rakovina. Patria k nim Hymeneus a Filétus. Oni zablúdili ďaleko od pravdy, keď tvrdia, že zmŕtvychvstanie už bolo, a nivočia vieru niektorých. Ale pevný Boží základ stojí a má túto pečať: Pán poznal tých, čo sú jeho, a: Nech sa odvráti od neprávosti každý, kto vyslovuje Pánovo meno. Vo veľkom dome sú nielen zlaté a strieborné nádoby, ale aj drevené a hlinené; jedny slúžia na vznešený cieľ, druhé na všedný. Ak sa teda niekto očistí od týchto vecí, bude nádobou na vznešený cieľ, posvätenou, užitočnou Pánovi, pripravenou na každé dobré dielo. Utekaj pred mladíckymi žiadosťami, ponáhľaj sa však za spravodlivosťou, vierou, láskou, pokojom spolu s tými, čo z čistého srdca vzývajú Pána. Odmietaj bláznivé a neužitočné škriepky, veď vieš, že vyvolávajú iba rozbroje. Pánov služobník sa však nesmie púšťať do sporov, ale má byť láskavý k všetkým, schopný učiť a trpezlivý v nešťastí. Musí vedieť vľúdne karhať protivníkov; možno im raz Boh dá konať pokánie, aby poznali pravdu a unikli z diablovho osídla, do ktorého sa dali chytiť a boli mu po vôli.

Čo sa stalo potom...

Kresťania čakali na návrat Ježiša na zem - aby ukončil všetko zlé a odhalil novú stvorenú zem. Aby boli pripravení, snažili sa kresťania žiť odlišne od iných - snažili sa žiť podľa Boha, aj keď zvyšok sveta nezaujímalo to, čo Boh povedal. Toto bolo pre kresťanov veľkou výzvou.

Objavuj Bibliu

Odpovedzte spolu na otázky z knihy Veľká výprava na strane 114.

Vedel si, že?

Svätý Byť svätý znamená 'byť oddelený' pre Boha. Vo verši 21 píše Pavol o ľuďoch, ktorí žijú sväté životy, v ktorých sú pripravení pracovať pre Boha a podľa neho žiť.

Osobný list Pavlove dva listy Timotejovi sú plné rád a povzbudenia. Pavol dokonca Timoteja prosí, aby mu priniesol kabát, ktorý si zabudol! (2. Timoteovi 4:13).

Posledný list 2. Timoteovi je požadovaný za posledný list, ktorý Pavol napísal z väzenia v Ríme, okolo roku 64 AD.

 

Rozprávaj sa s Bohom

"Vďaka ti, Bože, za úžasné veci, ktoré máš pripravené pre tých, ktorí ti ostanú verní. Vďaka ti, že aj keď ťa sklameme, ostávaš nám verný."

Diskutuj

Táto časť Veľkej výpravy je len o otázkach a odpovediach: skutočných deťoch a skutočných odpovediach od skutočných dospelých, ktoré im pomáhajú dozvedieť sa o Bohu a Biblii.

Prečítajte si spolu biblickú pasáž. Ako dospelí môžete cítiť, že je potrebné vysvetliť okolnosti toho, čo sa práve udialo v tejto časti Biblie. (Ak si nie ste istí, pozrite sa do častí 'Začni' a 'Súvislosti' tejto etapy pre užitočné pozadie a biblické informácie).

Čo je hlavnou otázkou, ktorá z príbehu vyvstáva pre dieťa? Čo je tou vecou, ktorá ho mätie alebo vyrušuje? Môže to byť niečo, čo vyzerá celkom nepravdepodobne alebo jednoducho nemožne; možno niečo nedáva veľmi zmysel alebo sú tam slová, ktorým jednoducho nerozumie. Môže mať viac ako len jednu otázku!

Ako odpovie Sprievodca na túto otázku? Po jej zodpovedaní svoju odpoveď spíšte, aby aj ostatné deti a Sprievodcovia mohli počuť vaše nápady. (Opäť, ak si nie ste istí, na webe nájdete pomoc v časti 'Ako funguje Veľká výprava funguje' a v časti 'Objasni si' pre túto etapu).

Zdieľajte svoje vlastné otázky a odpovede s ostatnými, ktorí sa tiež vydali na Veľkú výpravu.


Skús si to

Poznáš niekoho, kto 'pracuje pre Boha'? Môže to byť niekto v tvojom zbore alebo škole; môže to byť misionár, ktorý pracuje v inej krajine; môže to byť tvoj Sprievodca. Môžu byť ako Timotej a viesť zbor. Môžu byť ako Euniké a Lóis, jeho mama a stará mama, ktoré hovorili Timotejovi o Ježišovi, keď bol dieťaťom. Môžu všetkých učiť o Ježišovi alebo hrať na gitare alebo upratovať budovu po stretnutí: pre Boha pracuje mnoho rôznych ľudí a robia všelijaké rôzne veci.
Keď nabudúce jedného z nich stretneš, poďakuj im za prácu pre Boha.