14. etapa: Veľký Boží plán

70. Ježiš odchádza do neba

Ak by si mal správu, ktorú máš predať každému v tvojej rodine, ako by si to urobil? Ako dlho by ti to podľa teba trvalo, povedať ju každému?

Čo ak by si ju chcel povedať každému v tvojej škole alebo kostole? Ako by si urobil to? Ako dlho by ti to asi trvalo?

Teraz si predstav, že by si to chcel povedať celému svetu! Kde by si začal?
Ako by si sa uistil, že to počul každý? Čo by ti pomohlo?
Ježiš odchádza do neba
Začni túto etapu nájdením a prečítaním biblického veršu zo Skutkov 1:5. Ján krstil vodou, ale vy budete o niekoľko dní pokrstení Duchom Svätým.

Čo sa stalo doteraz...

Po tom, čo Boh vzkriesil Ježiša z mŕtvych, jeho priateľa a nasledovníci ho niekoľkokrát videli. Poveril ich, aby o ňom povedali každému na svete a zasľúbil, že im pošle Ducha Svätého, aby im pomohol.

Skutky 1:1-11

Teraz si spolu prečítajte Skutky 1:1-11.
Milý Teofil, v prvej knihe som napísal o všetkom, čo Ježiš robil a učil od začiatku až do dňa, keď bol vzatý do neba. Predtým dal prostredníctvom Ducha Svätého príkazy apoštolom, ktorých si vyvolil. Po svojom utrpení sa im štyridsať dní zjavoval a hovoril o Božom kráľovstve, aby tak mnohými spôsobmi dokázal, že žije. Raz, keď s nimi stoloval, prikázal im: Z Jeruzalema neodchádzajte, ale očakávajte splnenie Otcovho prísľubu, o ktorom ste odo mňa počuli: Ján krstil vodou, ale vy budete o niekoľko dní pokrstení Duchom Svätým. Keď sa zišli, spýtali sa ho: Pane, chceš azda teraz obnoviť Izraelské kráľovstvo? On im odpovedal: Nie je vašou vecou poznať časy alebo chvíle, ktoré určil svojou mocou Otec. Teraz však na vás zostúpi Svätý Duch, vy dostanete jeho moc a budete mi svedkami v Jeruzaleme, v celom Judsku i Samárii, až po kraj zeme. Po týchto slovách sa pred ich očami vzniesol hore, až im ho vzal oblak z dohľadu. A kým uprene hľadeli k nebu, ako odchádza, zrazu pri nich zastali dvaja muži v bielom rúchu a povedali: Muži galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol vzatý od vás do neba, príde tak, ako ste ho videli odchádzať do neba.

Čo sa stalo potom...

Vrátili sa späť do Jeruzalema a čakali, tak, ako im Ježiš povedal. Často sa stretávali, s Ježišovou matkou Máriou, s jeho bratmi a inými nasledovníkmi - spolu sa modliac a čakajúc.

Objavuj Bibliu

Odpovedzte spolu na otázky z knihy Veľká výprava na strane 90.

Vedel si, že?

Lukáš Tento muž bol doktor, ktorý sa pridal k Pavlovi na jeho cestách, na ktorých hovoril ľuďom o Ježišovi. Napísal dve knihy o Ježišovi a jeho nasledovníkoch: 'Evanjelium' alebo 'dobrú zvesť' podľa Lukáša a 'Skutky', ktorá je o tom, čo sa dialo potom.

Teofil Lukáš napísal obe knihy pre 'Teofila'. Nie sme si istí, kto to bol, no jeho meno znamená 'priateľ Boha'.

Nebo Toto slovo môže znamenať oblohu, ale aj to, kde je Boh. Viac o nebi nájdeš v dvadsiatej etape.

 

Rozprávaj sa s Bohom

Spomeň si na tri úžasné veci o Bohu. Čo tak si skúsiť kľaknúť, že sa tvoje čelo bude dotýkať zeme a chváliť ho?

Diskutuj

Táto časť Veľkej výpravy je len o otázkach a odpovediach: skutočných deťoch a skutočných odpovediach od skutočných dospelých, ktoré im pomáhajú dozvedieť sa o Bohu a Biblii.

Prečítajte si spolu biblickú pasáž. Ako dospelí môžete cítiť, že je potrebné vysvetliť okolnosti toho, čo sa práve udialo v tejto časti Biblie. (Ak si nie ste istí, pozrite sa do častí 'Začni' a 'Súvislosti' tejto etapy pre užitočné pozadie a biblické informácie).

Čo je hlavnou otázkou, ktorá z príbehu vyvstáva pre dieťa? Čo je tou vecou, ktorá ho mätie alebo vyrušuje? Môže to byť niečo, čo vyzerá celkom nepravdepodobne alebo jednoducho nemožne; možno niečo nedáva veľmi zmysel alebo sú tam slová, ktorým jednoducho nerozumie. Môže mať viac ako len jednu otázku!

Ako odpovie Sprievodca na túto otázku? Po jej zodpovedaní svoju odpoveď spíšte, aby aj ostatné deti a Sprievodcovia mohli počuť vaše nápady. (Opäť, ak si nie ste istí, na webe nájdete pomoc v časti 'Ako funguje Veľká výprava funguje' a v časti 'Objasni si' pre túto etapu).

Zdieľajte svoje vlastné otázky a odpovede s ostatnými, ktorí sa tiež vydali na Veľkú výpravu.


Skús si to

Ako vieme, aký je Boh? Čas na vážne zamyslenie...!
Ježiš nám ukazuje Boha, pretože je Boh (Boh Syn). Keď vidíme, čo Ježiš hovoril a robil, keď bol na zemi, vidíme, ako veľmi Bohu na nás záleží. Vieme, že nám Boh rozumie, nech už prechádzame cez čokoľvek. Vie, aké to je, byť človekom.

Poznanie Boha Syna nám ukazuje, aký je Boh Otec. Boha Otca nemôžeme vidieť, no jeho dielo je všade okolo nás, vo svete, ktorý stvoril.

Keď sa Ježiš (Boh Syn) vrátil späť do neba, prebývať s Bohom Otcom, poslal Boha Ducha, aby bol s tými, ktorí chcú nasledovať Boha. Nemôžeme Ducha Svätého vidieť, no ak ho požiadame, aby bol stále s nami, pomôže nám žiť tak, ako Boh chce, aby sme žili. Na rozdiel od Ježiša, keď žil na zemi, Duch Svätý nemusí byť iba na jednom mieste naraz. Pomáha nám hovoriť s Bohom a počúvať ho. Je to Duch Svätý, vďaka ktorému chceme vedieť o Bohu viac.
Rozprávaj sa o tom so svojím Sprievodcom.