20. etapa: Navždy s Bohom

100. Nový začiatok

Aké príbehy máš najradšej? Máš rád dobrodružstvo, napätie a nebezpečenstvo? Máš rád príbehy o deťoch alebo udatných hrdinoch alebo zvieratách? Máš rád skutočné príbehy alebo tie vymyslené?

Máš rád smutné alebo strašidelné príbehy? Máš rád dlhé alebo krátke príbehy? Máš rád príbehy, kde vieš uhádnuť, čo sa stane, alebo máš radšej prekvapenia?

Máš rád, keď má príbeh šťastný koniec? Je taký teraz aj tvoj život? Chcel by si, aby bol?
Nový začiatok
Začni túto etapu nájdením a prečítaním biblického verša zo Zjavenia 21:6. A dodal: Už sa vyplnili! Ja som Alfa i Omega, počiatok i koniec. Smädnému dám zadarmo z prameňa živej vody.

Čo sa stalo doteraz...

Toto je Jánova úžasná vízia neba. Staré sa pominulo; nové nebo a nová zem sa zjavia. Môžeme sa tešiť na čas, kedy už nebude viac smrti, utrpenia, plaču alebo bolesti - a sám Boh zotrie všetky slzy...

Zjavenie 21:1_7

Teraz si spolu prečítajte Zjavenie 21:1-7.
Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli a ani mora už niet. A videl som, ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto, nový Jeruzalem, pripravené ako nevesta ozdobená pre svojho ženícha. Od trónu som počul mohutný hlas: Pozri, Boží stan je s ľuďmi. Boh bude s nimi prebývať a oni budú jeho ľudom; on sám, ich Boh, bude s nimi. Zotrie im z očí každú slzu a smrť už viac nebude, ani smútok, ani nárek, ani bolesť už nebude, lebo čo bolo skôr, sa pominulo. A ten, čo sedel na tróne, povedal: Hľa, všetko tvorím nové. A dodal: Napíš, že tieto slová sú verné a pravdivé. A dodal: Už sa vyplnili! Ja som Alfa i Omega, počiatok i koniec. Smädnému dám zadarmo z prameňa živej vody. Kto zvíťazí, zdedí toto všetko; ja mu budem Bohom a on mi bude synom.

Čo sa stalo potom...

Ján následne ponúka obraz 'nového Jeruzalema'. Nevieme si úplne predstaviť, čo to bude, no je jasné, že to je nádherné miesto, kde bude Boh prebývať so svojím ľudom. Nebude tam nikto, kto bude robiť zle či ubližovať iným; nebude tam choroba ani smútok. Namiesto toho bude Boží národ žiť v bezpečí a o všetky ich potreby bude postarané. Sám Ježiš bude svetlom a uvidíme Boha tvárou v tvár. Vracia sa späť čoskoro a Ján končí svoju knihu vyzývaním, aby sme sa pridali k jeho modlitbe: "Amen, príď, Pane Ježišu!"

Objavuj Bibliu

Odpovedzte spolu na otázky z knihy Veľká výprava na strane 126.

Vedel si, že?

Nový Jeruzalem Ježišovi nasledovníci s ním budú naveky v novom nebi a novej zemi. Keď zomrel na kríži, porazil Ježiš moc hriechu nad nami. Nemusíme už viac robiť tie isté zlé, zraňujúce veci. Ježišova krv nás oslobodila. Vďaka Ježišovi je všetko nové.

Posolstvo Veľa z obrazov v Zjavení ranní kresťania pochopili jednoducho - no pre nás je to mätúce a - aby sme boli úprimní - kresťania sa nevedia zhodnúť na tom, čo presne znamenajú. Nesnaž sa vysvetliť každý detail v obrazoch; rozmýšľaj namiesto toho nad hlavnými motívmi: Ježiš a budúcnosť pre jeho ľud.

 

Rozprávaj sa s Bohom

Spomeň si na celú Veľkú výpravu a spomeň si na časti Biblie, ktoré si objavoval. Je tam niečo, čo zmenilo to, ako sa snažíš žiť? Povedz Bohu, čo to je a pros ho, aby ti pomohol pokračovať vo výzve žitia pre neho.

"Pane Bože, ako budem rásť, pomôž mi rásť do múdrosti.
A ako budem rásť do múdrosti, pomôž mi rásť blížšie k tebe."

Diskutuj

Toto sa stalo, keď si Michael spolu so svojím otcom Stephenom čítali tento biblický príbeh:


Michael má 11 a žije v Amerike.

Michael sa spýtal: “Čo to znamená, že Ježiš je alfou a omegou?”

Stephen odpovedal: “Alfa je prvým písmenom gréckej abecedy; omega posledným. Táto veta znamená že Boh je začiatkom aj koncom. Vždy bol a vždy bude. Bol na začiatku stvorenia. A neodišiel preč potom, čo stvorenie začal. Ovláda a dohliada na stvorenie od začiatku a stále bude vládnuť aj na konci - dohliadajúc na stvorenie nového neba a novej zeme, o ktorých tento biblický text hovorí.”

Čo by ste povedali vy?

Zdieľajte svoje vlastné otázky a odpovede s ostatnými, ktorí sa tiež vydali na Veľkú výpravu.

Skús si to

Ježiš povedal, že príde znovu. Myslíš si, že príde tento týždeň?
Iste, že by mohol, no myslíš si, že príde? Očakávaš ho?

Ježiš povedal: “Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte” (Matúš 24:44).

Zisti, čo sa stane na zemi a vo vesmíre v 2. Petrovom 3:10.
Svet bude celý úplne nový. Prečítaj si o tom v 2. Petrovom 3:13.

Pamätáš si, čo si objavil v desiatej etape? Boh hovorí: "Budem k nim zhovievavý, ako je zhovievavý otec k synovi, ktorý mu slúžil. Potom uvidíte rozdiel medzi spravodlivým a svojvoľníkom, medzi tým, kto Bohu slúži, a tým, kto mu neslúži" (Malachiáš 3:17,18).