20. etapa: Navždy s Bohom

97. Drahá cirkev,... s láskou, Ježiš

Uťahujú si z teba niekedy kamaráti či smejú sa na tebe niekedy druhí, pretože sa snažíš žiť podľa Boha?

Bol si niekedy neobľúbený, pretože si sa postavil za Boha?
Kto alebo čo ti pomohlo?

Máš niekedy pocit, že sa chceš Boha vzdať, lebo to celé vyzerá tak ťažko? Porozprávaj sa so svojím Sprievodcom o tom, ako sa cítiš a ako si môžete navzájom pomôcť.
Drahá cirkev,... s láskou, Ježiš
Začni túto etapu nájdením a prečítaním biblického verša zo Zjavenia 3:20a. Hľa, stojím pri dverách a klopem.

Čo sa stalo doteraz...

Zjavenie začína Ježišovými správami pre kresťanov v siedmych zboroch, roztrúsených naprieč dnešným západným Tureckom: Efeze, Smyrne, Pergame, Tyatírach, Sardách, Filadelfii a Laodicei. Život bol náročný pre všetkých kresťanov, no niektorí z nich sa nedržali všetkého, čo o Ježišovi vedeli. Toto povedal Ježiš zborom vo Filadelfii a Laodicei:

Zjavenie 3:10-22

Teraz si spolu prečítajte Zjavenie 3:7-22.
Anjelovi cirkvi vo Filadelfii napíš: Toto hovorí Svätý, Pravdivý, ktorý má Dávidov kľúč, ktorý otvára tak, že nikto nezatvorí, a zatvára tak, že nikto neotvorí. Poznám tvoje skutky. Hľa, otvoril som pred tebou dvere, ktoré nikto nemôže zavrieť. Lebo hoci máš málo síl, zachoval si moje slovo a nezaprel si moje meno. Hľa, dávam niektorých zo synagógy satana, čo hovoria o sebe, že sú Židia, no nie sú, ale luhajú — spôsobím, že prídu, poklonia sa až k tvojim nohám a spoznajú, že som si ťa zamiloval. Pretože ty si zachoval moje slovo o vytrvalosti, aj ja ťa ochránim pred hodinou skúšky, ktorá príde na celý svet preveriť obyvateľov zeme. Čoskoro prídem! Pridŕžaj sa pevne toho, čo máš, aby ti nikto nevzal veniec! Toho, kto zvíťazí, urobím stĺpom v chráme svojho Boha. Už nikdy viac odtiaľ nevyjde; napíšem naň meno svojho Boha aj meno mesta svojho Boha — nového Jeruzalema, ktorý zostupuje z neba od môjho Boha, aj moje nové meno. Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám.
Anjelovi cirkvi v Laodicei napíš: Poznám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Kiežby si bol studený alebo horúci! Takto, že si vlažný, ani horúci, ani studený, vypľujem ťa zo svojich úst. Veď hovoríš: Som bohatý, zbohatol som, nič nepotrebujem, a nevieš, že si biedny, úbohý, chudobný, slepý a nahý. Radím ti, aby si si odo mňa kúpil zlato prepálené ohňom, a tak zbohatol, i biele rúcho, a tak sa zaodel a nebolo vidieť hanbu tvojej nahoty; a masť na pomazanie očí, aby si videl. Ja všetkých, ktorých milujem, napomínam a prísne vychovávam. Buď teda horlivý a kajaj sa! Hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou. Toho, kto zvíťazí, posadím so mnou na svoj trón tak, ako som ja zvíťazil a zasadol som so svojím Otcom na jeho trón. Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám.

Čo sa stalo potom...

Ježiš mal pre každý zbor iné posolstvo. Efezskí mali pokračovať v milovaní Ježiša ako na začiatku. Kresťania v Smyrne mali za svoju vieru veľmi trpieť, no budú odmenení životom. Veriaci v Pergame mali zopár chybných nápadov a v Tyatírach nezostali kresťania verní Ježišovému učeniu. Veriaci v Sardách sa potrebovali zobudiť a vrátiť sa k žitiu pre Boha. Ježiš povzbudzoval ľudí vo Filadelfii, pretože poslúchli jeho správu a vytrvali. Ján nás pozýva počuť, čo Duch Svätý hovoril všetkým zborom. Tak ako od ľudí v Laodicei, aj od nás Ježiš chce, aby sme ho neprestávali pozývať do našich životov.

Objavuj Bibliu

Odpovedzte spolu na otázky z knihy Veľká výprava na strane 126.

Vedel si, že?

Obdobie skúšok Kresťania zažívali mnohé ťažkosti, pretože rímski vládcovia sa snažili kresťanstvo vyhubiť. Mnohí trpeli a niektorí kvôli svojej viere zomreli. Ján ich povzbudzoval tým, že Boh bude súdiť rímskych vodcov, a že ich ríša sa rozpadne.

Laodicea Toto bolo významné mesto v oblasti, ktorú dnes poznáme ako Turecko.

Vlažná znamená ani horúca, ani studená - iba trochu teplá. Ján tu používa šikovný odkaz na laodicejský vodovod. Voda tiekla akvaduktom z prírodných teplých prameňov. Voda obsahovala pieskovec, ktorý sa teplom rozpustil. Ako voda cestovala akvaduktom, ochladzovala sa a pieskovec sa usádzal. Kým voda dorazila do mesta, bola vlažná a špinavá. Takú by si teda nepil! Ján vraví, že zbor v Laodicei je ako táto voda!

 

Rozprávaj sa s Bohom

Čo chceš Bohu povedať o tejto časti Biblie?

Diskutuj

Táto časť Veľkej výpravy je len o otázkach a odpovediach: skutočných deťoch a skutočných odpovediach od skutočných dospelých, ktoré im pomáhajú dozvedieť sa o Bohu a Biblii.

Prečítajte si spolu biblickú pasáž. Ako dospelí môžete cítiť, že je potrebné vysvetliť okolnosti toho, čo sa práve udialo v tejto časti Biblie. (Ak si nie ste istí, pozrite sa do častí 'Začni' a 'Súvislosti' tejto etapy pre užitočné pozadie a biblické informácie).

Čo je hlavnou otázkou, ktorá z príbehu vyvstáva pre dieťa? Čo je tou vecou, ktorá ho mätie alebo vyrušuje? Môže to byť niečo, čo vyzerá celkom nepravdepodobne alebo jednoducho nemožne; možno niečo nedáva veľmi zmysel alebo sú tam slová, ktorým jednoducho nerozumie. Môže mať viac ako len jednu otázku!

Ako odpovie Sprievodca na túto otázku? Po jej zodpovedaní svoju odpoveď spíšte, aby aj ostatné deti a Sprievodcovia mohli počuť vaše nápady. (Opäť, ak si nie ste istí, na webe nájdete pomoc v časti 'Ako funguje Veľká výprava funguje' a v časti 'Objasni si' pre túto etapu).

Zdieľajte svoje vlastné otázky a odpovede s ostatnými, ktorí sa tiež vydali na Veľkú výpravu.


Skús si to

Zjavenie 3:20 je jedným z najznámejších veršov v Biblii. Mnohí kresťania používajú tieto slová na opísanie toho, ako sa prvýkrát stali priateľmi Boha. V Pokladoch pod snehom od Patricie St. John začulo mladé dievča, Annette, tento verš v kostole a poprosila svoju starú mamu, aby ho jej lepšie vysvetlila...

"Stará mama, čo to znamená, keď sa hovorí, že Pán Ježiš klope na tvoje srdce?"
Stará mama odložila pletenie a zadívala sa na Annettu. "Znamená to, že Spasiteľ vidí, že tvoj život je plný zlých vecí a temných myšlienok. Prišiel na zem a bol ukrižovaný, aby mohol niesť trest za tie zlé veci a temné myšlienky namiesto teba. Potom vstal z mŕtvych, aby mohol vojsť do tvojho života a žiť v tebe. Zmení všetky tvoje zlé myšlienky, aby si mala v srdci dobré a milujúce myšlienky. Predstav si človeka, ktorý by klopal na dvere špinavého, tmavého, biedneho domu a hovoril by: Ak ma pustíte dnu, vezmem tú špinu a tmu, dom vyčistím a bude krásny a svetlý. To urobí Pán Ježiš. Ale pamätaj si, On sa nikdy netlačí dnu nasilu - iba sa pýta, či môže vojsť. To je klopanie na dvere. Ty musíš povedať: Áno, Pane Ježiši, potrebujem ťa a chcem, aby si prišiel a žil vo mne - to znamená, že mu otvoríš dvere."
Annette uprene hľadela na starú mamu a boli dlho, dlho ticho.
Annette sa ozvala prvá.
"Ale, stará mama," prisunula si stoličku bližšie a oprela sa jej o koleni, "ak by si niekoho nenávidela, nemohla by si zavolať Pána Ježiša do svojho vnútra, však?"
"Ak niekoho nenávidíš," povedala stará mama, "to len dokazuje, ako veľmi potrebuješ, aby vošiel do tvojho srdca..."
(Z Pokladov pod snehom, © Patricia St. John 1950. V slovenskom preklade vydalo Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédia, 1999. Preklad Jana Hlatká a kol.)