20. etapa: Navždy s Bohom

96. Hlas a videnie

Predstav si, že sa pred tebou zjavil mimozemšťan! Čo vidí? Ako by ťa opísal ostatným mimozemšťanom vo vesmírnej lodi? Vieš mu pomôcť spoznať to, aká osoba si, ako aj to, ako vyzeráš a čo máš oblečené?

Čo ak by sa ťa mimozemšťan spýtal na Ježiša? Vieš ho opísať? Spomeň si na všetko, čo o Ježišovi vieš a veľmi jednoducho to vysvetli svojmu mimozemského návštevníkovi.

Ako by si niekomu naozaj mohol povedať o Ježišovi? Poznáš niekoho, komu by si to chcel povedať? Ako by si to mohol urobiť? Porozprávaj sa o tom s tvojím biblickým sprievodcom.
Hlas a videnie
Začni túto etapu nájdením a prečítaním biblického verša zo Zjavenia 1:18. Bol som mŕtvy a hľa, žijem na veky vekov a mám kľúče smrti a podsvetia.

Čo sa stalo doteraz...

Ján mal pravdepodobne okolo 80 rokov, keď napísal Zjavenie. Žil na ostrove Patmos, ktorý sa nachádza kúsok od pobrežia krajiny, ktorú dnes voláme Turecko. Bolo to obdobie Rímskej ríše a kresťania boli všade prenasledovaní za svoju vieru. Boh dal Jánovi mnohé vízie, aby povzbudil veriacich, ale aj ukázal, kto vládne: Ježiš je Kráľ kráľov. Tu Ján píše o jeho stretnutí so živým Ježišom.

Zjavenie 1:9-20

Teraz si spolu prečítajte Zjavenie 1:9-20.
Ja, Ján, váš brat a spoločník v súžení, kráľovstve a vytrvalosti v Ježišovi, bol som pre Božie slovo a svedectvo o Ježišovi na ostrove Patmos. V Pánov deň som bol vo vytržení ducha a počul som za sebou mohutný zvuk ako hlas poľnice, ktorý hovoril: Čo vidíš, napíš do knihy a pošli siedmim cirkvám: do Efezu, Smyrny, Pergama, Tyatír, Sárd, Filadelfie a do Laodicey. Obrátil som sa, aby som pozoroval hlas, ktorý ku mne hovoril. A keď som sa obrátil, videl som sedem zlatých svietnikov a uprostred svietnikov akoby Syna človeka, oblečeného do dlhého rúcha a cez prsia prepásaného zlatým pásom. Hlavu a vlasy mal biele ako biela vlna, ako sneh, a oči ako plameň ohňa. Nohy mal podobné lesklému kovu rozžeravenému v peci, jeho hlas bol ako hučanie mnohých vôd. V pravej ruke mal sedem hviezd, z jeho úst vychádzal ostrý dvojsečný meč a jeho tvár bola, ako keď slnko svieti v plnej sile. Keď som ho uvidel, padol som mu k nohám ako mŕtvy. On položil na mňa pravicu a povedal: Neboj sa! Ja som Prvý a Posledný a Živý. Bol som mŕtvy a hľa, žijem na veky vekov a mám kľúče smrti a podsvetia. Napíš teda, čo si videl, čo je a čo sa stane potom. Tajomstvo siedmich hviezd, ktoré si videl po mojej pravici, a siedmich zlatých svietnikov je toto: Sedem hviezd, to sú anjeli siedmich cirkví a sedem svietnikov, to je sedem cirkví.

Čo sa stalo potom...

V Zjavení je veľa zvláštnych symbolov. Svietniky v Jánovom videní predstavujú sedem zborov, ktorým píše; hviezdy sú anjelmi, ktorí na zbory dohliadajú. Ježiš vraví Jánovi, aby sa nebál - on žije naveky.

Objavuj Bibliu

Odpovedzte spolu na otázky z knihy Veľká výprava na strane 126.

Vedel si, že?

Zjavenie bolo správou od Boha rannej cirkvi - a prišla skrz Jánovo videnie. Ján bol blízko konca svojho života. Bolo okolo roku 80 n.l.; byť kresťanom nebolo v kurze - ľudia mohli byť za vieru v Ježiša zabití. Ján bol uväznený na ostrove. Jedného dňa, keď Ján uctieval Boha, mu Ježiš ukázal videnie neba a budúcnosti. Spísal to, aby povzbudil trpiacich kresťanov.

Ján písal siedmym zborom v oblasti súčasného Turecka. Spísal, čo videl vo videní o Božej správe nádeje pre jeho nasledovníkov, ktorí trpeli, pretože verili v Ježiša.

Ježiš je prvý a posledný Jestvoval od úplného začiatku a bude jestvovať celú večnosť.

Ježiš porazil smrť Ježišova smrť nebola koncom. Žije v nebi, no je aj s nami dnes tu, cez Ducha Svätého - môžeme ho počuť k nám hovoriť cez Bibliu a hovoriť k nemu v modlitbe. Nemusíme sa báť. Ježiš bude vždy tu.

 

Rozprávaj sa s Bohom

Pamätaj, nemusíš k Bohu stále hovoriť. Môžeš mu aj načúvať. Môže ti pomôcť sedieť v tichosti; alebo sa pozerať na krásne obrázky či počúvať hudbu.

Diskutuj

Toto sa stalo, keď si Dan spolu so svojím otcom Mikeom čítali tento biblický príbeh:


Dan má 9 a miluje futbal a hru na bicie.

Dan povedal: "Znie strašidelne - s mečom, vychádzajúcim z jeho úst a blčiacimi očami. Som si myslel, že to je diabol. Prečo mal biele vlasy a bronzové nohy? A jeho hlas sa zmenil - trúba a potom hučiaca voda."

Mike vysvetlil: “Ján (ktorý napísal túto časť Biblie) používa obrazný jazyk na opis Ježiša, keď vstal, aby bol so svojím Otcom. Používa niektoré obrazy so Starého zákona, aby ho opísal.
Biely plášť bol odevom kňazov; zlatý pás označoval kráľa; biele vlasy značili, že bol starý a múdry. Jeho bronzové nohy a jeho hlas ako hučanie vôd pripomínajú Božieho posla v Danielovi 10. Aj tá trúba nám pripomína posla, ohlasujúceho svoj príchod. Sú to slovné obrazy, ktoré predstavujú Boha, prinášajúceho dôležitú správu svojmu ľudu.”

Čo by ste povedali vy?

Zdieľajte svoje vlastné otázky a odpovede s ostatnými, ktorí sa tiež vydali na Veľkú výpravu.

Skús si to

Príbeh všetkého.
Všetko je v skutočnosti Boh. Všetko stvoril a keď tak učinil, bolo to úplne dobré. Nebolo to druhotriedne, ani obyčajné, ani nudné - bolo to dokonalé! Tak to bude aj v nebi a každom mieste, kde vládne Boh. Tak to má byť.

Ako si myslíš, že je na tom dnes svet v porovnaní s Božím 'úplne dobrým' plánom?

Boh pracuje na tom, aby boli veci znovu dokonalé. Keď Ježiš prišiel na zem, ohlásil, že: "Božie kráľovstvo je tu." To preto, lebo kamkoľvek Ježiš šiel, robil, čo Boh chcel, takže Boh mohol na tom mieste vládnuť. Ježiš uzdravoval chorých, zastavoval búrky, nasýtil hladných, kriesil mŕtvych a povzbudzoval ľudí, aby boli spravodliví, milujúci a pravdiví - tak, ako to je, keď vládne Boh.

Keď Ježiš zomrel a znovu vstal, ukázal, že dokonalé dobro dokáže poraziť hocičo, aj smrť. Ježiš vyzval svojich nasledovníkov, aby pracovali pre Božie kráľovstvo a šírili zvesť, že je len otázkou času, kým Božie kráľovstvo príde.

Milióny ľudí po celom svete žijú pre kráľovstvo. Mocný Boží Duch Svätý im pomáha. Pridal si sa už k nim?