11. etapa: Ježiš, Boží syn

55. Poznaj svojho nepriateľa

"Tvoja misia, ak sa ju rozhodneš prijať..." Videl si už film, v ktorom hrdina dostal špeciálnu úlohu na splnenie?

Čo vieš o Ježišovi? Opýtaj sa niekoho túto istú otázku.

Vieš, aká bola Ježišova špeciálna misia?
(Zaznač si svoju odpoveď teraz a keď prídeš na koniec Veľkej výpravy, zisti, či sa tvoja odpoveď zmenila).
Poznaj svojho nepriateľa
Začni túto etapu nájdením a prečítaním biblického veršu z Matúša 3:17. A z neba zaznel hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom som našiel zaľúbenie.

Čo sa stalo doteraz...

Ján najprv nechcel Ježiša pokrstiť. Myslel si, že Ježiš by mal pokrstiť jeho. No Ježiš povedal Jánovi, že takto to chcel Boh. Ako bol Ježiš krstený, zostúpil na neho Duch Svätý ako holubica a hlas z neba povedal: " Toto je môj milovaný Syn" (Matúš 3:17). Ježiš bol tým dlho očakávaným Kráľom, Božím Mesiášom.
Po tejto úžasnej skúsenosti viedol Duch Svätý Ježiša na púšť. Tam ho skúšal diabol, snažiac sa o to, aby prestal veriť v Božie slová a aby ho odvrátil od misie, ktorú mu dal Boh.

Matúš 4:1-11

Teraz si spolu prečítajte Matúša 4:1-11.
Nato Duch viedol Ježiša na púšť, aby ho tam diabol pokúšal. Ježiš sa postil štyridsať dní a štyridsať nocí, až napokon celkom vyhladol. Prišiel k nemu pokušiteľ a povedal: Ak si Boží Syn, rozkáž, aby sa z týchto kameňov stali chleby. On mu však odpovedal: Je napísané: Človek bude žiť nielen z chleba, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Diabol ho potom vzal do svätého mesta, postavil ho na chrámové cimburie a povedal mu: Ak si Boží Syn, vrhni sa dolu. Veď je napísané: Svojim anjelom prikáže o tebe, a vezmú ťa na ruky, aby si si neudrel nohu o kameň. Ježiš mu odpovedal: Napísané je však aj: Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha. Nato ho diabol vzal na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu a povedal mu:
Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi klaňať. Vtedy mu Ježiš odpovedal: Odíď, satan! Lebo je napísané: Pánovi, svojmu Bohu sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť. Tu ho diabol opustil a vtom prišli anjeli, ktorí mu posluhovali.

Čo sa stalo potom...

Potom, čo bol Ján daný do väzenia, sa Ježiš presťahoval do Kafarnaum, mesta pri Galilejskom mori. Tak, ako povedal prorok Izaiáš, Ježiš sa stane jasným svetlom v životoch ľudí. Tam začal Ježiš svoju prácu volania ľudí naspäť k Bohu a hovorenia im o Božom kráľovstve.

Objavuj Bibliu

Odpovedzte spolu na otázky z knihy Veľká výprava na strane 72.

Vedel si, že?

Diabol alebo Satan V gréčtine a hebrejčine znamenajú tieto slová 'udavač' a sú to mená pre toho, ktorý predstavuje všetko, čo je zlé a proti Bohu. Diabol je nepriateľ Boha - a nepriateľ Božieho ľudu, dospelých aj detí, pokúšajúc ich, aby robili zle, aby ich mohol pred Bohom obviniť.

Pokušenie Satan pokúšal Ježiša, aby robil veci, ktoré boli proti Božej ceste. Bol prefíkaný, šikovný, presvedčivý a nebezpečný, no Ježiš 'nezhrešil'.

40 dní a nocí Mojžiš aj prorok Eliáš sa obaja postili 40 dní v dôležitých obdobiach svojich životov. Ježiš mal práve začať hovoriť ľuďom o Bohu - veľmi dôležité obdobie pre neho.

Pôst znamenal nejesť a často ani nepiť.

 

Rozprávaj sa s Bohom

Pros Boha, aby ti dal silu odolávať, keď ťa druhí pokúšajú robiť veci, o ktorých vieš, že by si ich robiť nemal.

Všetci občas pochybíme, no vďaka Ježišovi s nami momenty, v ktorých sme zlyhali, nemusia zostať.
"Vďaka ti, Ježiš, že to s nami nevzdávaš. Odpúšťaš nám, keď robíme chyby, aby sme s tebou mohli byť znovu priatelia."

Diskutuj

Táto časť Veľkej výpravy je len o otázkach a odpovediach: skutočných deťoch a skutočných odpovediach od skutočných dospelých, ktoré im pomáhajú dozvedieť sa o Bohu a Biblii.

Prečítajte si spolu biblickú pasáž. Ako dospelí môžete cítiť, že je potrebné vysvetliť okolnosti toho, čo sa práve udialo v tejto časti Biblie. (Ak si nie ste istí, pozrite sa do častí 'Začni' a 'Súvislosti' tejto etapy pre užitočné pozadie a biblické informácie).

Čo je hlavnou otázkou, ktorá z príbehu vyvstáva pre dieťa? Čo je tou vecou, ktorá ho mätie alebo vyrušuje? Môže to byť niečo, čo vyzerá celkom nepravdepodobne alebo jednoducho nemožne; možno niečo nedáva veľmi zmysel alebo sú tam slová, ktorým jednoducho nerozumie. Môže mať viac ako len jednu otázku!

Ako odpovie Sprievodca na túto otázku? Po jej zodpovedaní svoju odpoveď spíšte, aby aj ostatné deti a Sprievodcovia mohli počuť vaše nápady. (Opäť, ak si nie ste istí, na webe nájdete pomoc v časti 'Ako funguje Veľká výprava funguje' a v časti 'Objasni si' pre túto etapu).

Zdieľajte svoje vlastné otázky a odpovede s ostatnými, ktorí sa tiež vydali na Veľkú výpravu.


Skús si to

Všimol si si, čo robil Ježiš vždy, keď bol pokúšaný? Nehádal sa - ale použil slová z Biblie, aby odmietol urobiť to, čo diabol navrhoval.
Nájdi si ich v tvojej vlastnej Biblii:
Premeniť kamene na chlieb: Ježišova odpoveď je z Deuteronómia 8:3.
Nechať sa chytiť anjelmi: Ježišova odpoveď je z Deuteronómia 6:16.
Uctievať diabla: Ježišova odpoveď je z Deuteronómia 6:13.
Ježiš so sebou nemal Bibliu! Vedel tieto slová naspamäť, takže ich mohol použiť ako odpoveď diablovi.
So svojím Sprievodcom si vyberte biblický verš na naučenie sa naspamäť.
(Jedným z najznámejších veršov v celej Biblii je Ján 3:16). Potom budeš mať ako Ježiš tieto slová od Boha vždy pri sebe.