16. etapa: Dobrá správa pre všetkých

78. Správa z cesty

Musel si niekedy hovoriť pred veľkou skupinou ľudí? Čo si musel robiť a hovoriť? Ako si bol na túto úlohu vybratý?

Pomáhal ti niekto iný? Vedel si, že máš v tíme ďalších ľudí, ktorí ťa podporujú?

Pýtali sa ťa ľudia z obecenstva otázky? Aké to bolo? Bolo jednoduché alebo náročné, vedieť odpovedať?
Správa z cesty
Začni túto etapu nájdením a prečítaním biblického verša zo Skutkov 15:11. Ale veríme, že milosťou Pána Ježiša budeme spasení takisto ako oni.

Čo sa stalo doteraz...

Niektorí ľudia začali hovoriť, že ne-Židia by mali začať dodržiavať všetky židovské zákony predtým, ako sa stanú nasledovníkmi Ježiša. Barnabáš s Pavlom nesúhlasili. Išli preto do Jeruzalema, aby si to vydiskutovali s miestnym kresťanským zborom.

Skutky 15:4-16

Prečítajte si teraz spolu Skutky 15:4-16.
Keď prišli do Jeruzalema, privítala ich cirkev, apoštoli a starší. Vyrozprávali, čo všetko Boh s nimi urobil. Niektorí zo skupiny farizejov, ktorí uverili, hovorili: Treba ich obrezať a prikázať im, aby zachovávali Mojžišov zákon. Apoštoli a starší sa teda zišli, aby túto otázku preskúmali. Keď sa strhla veľká hádka, Peter vstal a povedal im: Muži, bratia! Vy viete, že od pradávna si ma Boh spomedzi vás vyvolil, aby z mojich úst počuli pohania slovo evanjelia a uverili. Boh, ktorý pozná srdcia, vydal im svedectvo tým, že im daroval Ducha Svätého tak ako aj nám. A medzi nami a nimi nerobil vôbec nijaký rozdiel, keď vierou očistil ich srdcia. Prečo teda teraz pokúšate Boha a kladiete na šiju učeníkov jarmo, ktoré nevládali niesť ani naši otcovia, ani my? Ale veríme, že milosťou Pána Ježiša budeme spasení takisto ako oni. A keď Barnabáš a Pavol rozprávali, aké znamenia a divy urobil Boh ich prostredníctvom medzi pohanmi, celé zhromaždenie zmĺklo a počúvali. Keď sa odmlčali, ozval sa Jakub: Muži, bratia, vypočujte ma! Šimon vyrozprával, ako Boh po prvý raz zhliadol a vybral si z pohanov ľud pre svoje meno. S tým sa zhodujú aj slová prorokov, lebo je napísané: Potom sa vrátim a znova vybudujem zrúcaný Dávidov stan a znova vybudujem jeho ruiny a vztýčim ho.

Čo sa stalo potom...

Vedúci zboru napísali list, v ktorom prosili pohanov v zboroch, aby sa vyhli verejnému zahanbovaniu alebo zarmucovania svojich židovských priateľov tým, čo jedia alebo ako sa správajú. Pavol a Barnabáš išli znovu späť do Antiochie a tamojší ľudia boli potešení a povzbudení, keď počuli, čo ten list hovoril.

Objavuj Bibliu

Odpovedzte spolu na otázky z knihy Veľká výprava na strane 102.

Vedel si, že?

Jeruzalemský koncil Veľké stretnutie kresťanov, ktoré sa konalo na prediskutovanie mnohých ne-Židov (pohanov), ktorí sa stávali nasledovníkmi Ježiša a na zjednodušenie spolunažívania židovských a pohanských kresťanov.

Jakub bol jedným z Ježišových bratov, ktorý sa stal vedúcim kresťanského zboru v Jeruzaleme.

Čo písali proroci Jakub citoval verše z Ámosa 9:11-12, aby ukázal, že ne-Židia môžu a budú veriť v Boha.

 

Rozprávaj sa s Bohom

Modli sa za všetkých, ktorí sú vodcami a musia robiť rozhodnutia. Pros Boha, aby im pomohol ísť jeho cestou a neignorovať ho.

Diskutuj

Táto časť Veľkej výpravy je len o otázkach a odpovediach: skutočných deťoch a skutočných odpovediach od skutočných dospelých, ktoré im pomáhajú dozvedieť sa o Bohu a Biblii.

Prečítajte si spolu biblickú pasáž. Ako dospelí môžete cítiť, že je potrebné vysvetliť okolnosti toho, čo sa práve udialo v tejto časti Biblie. (Ak si nie ste istí, pozrite sa do častí 'Začni' a 'Súvislosti' tejto etapy pre užitočné pozadie a biblické informácie).

Čo je hlavnou otázkou, ktorá z príbehu vyvstáva pre dieťa? Čo je tou vecou, ktorá ho mätie alebo vyrušuje? Môže to byť niečo, čo vyzerá celkom nepravdepodobne alebo jednoducho nemožne; možno niečo nedáva veľmi zmysel alebo sú tam slová, ktorým jednoducho nerozumie. Môže mať viac ako len jednu otázku!

Ako odpovie Sprievodca na túto otázku? Po jej zodpovedaní svoju odpoveď spíšte, aby aj ostatné deti a Sprievodcovia mohli počuť vaše nápady. (Opäť, ak si nie ste istí, na webe nájdete pomoc v časti 'Ako funguje Veľká výprava funguje' a v časti 'Objasni si' pre túto etapu).

Zdieľajte svoje vlastné otázky a odpovede s ostatnými, ktorí sa tiež vydali na Veľkú výpravu.


Skús si to

Pozri sa znovu na biblický text. Ak by bolo rozhodnutie Jeruzalemského koncilu iné, kto by bol vynechaný z cirkvi? Kto by sa mohol stať kresťanom? Kto by sa nemohol stať kresťanom?

Rozmýšľaj o svojom zbore/cirkvi alebo kresťanskej skupine. Sú nejakí ľudia, pre ktorých by bolo náročné tam zapadnúť? Aké dôvody môžu podľa teba viesť k tomu, že je pre niekoho náročné sa zapojiť?

Sú nejaké špeciálne pravidlá, ktoré musia ľudia, ktorí sa k tvojej skupine pridávajú, dodržiavať?
Aké sú to?
Myslíš si, že tieto pravidlá to pre nových zľahčujú alebo sťažujú?

Spomeň si na niekoho, koho poznáš, kto nechodí do tvojej skupiny alebo zboru. Ak by si ho pozval, išiel by? Ako by sa k nemu správali ostatní v skupine? Prišiel by znovu?

Čo by si mohol urobiť, aby sa noví ľudia v tvojej skupine cítili prijatí? Porozprávaj sa so svojím Sprievodcom alebo vedúcim skupiny o tom, ako tieto nápady uskutočniť.