Sprievodca

14. etapa: Veľký Boží plán

ZAČNITE: Váš úvod do tejto časti Biblie

Božia odpoveď na hriech a zlyhanie ľudstva sa nachádza na kríži jeho Syna, Ježiša. Každé z evanjelií venuje nadmerný priestor poslednému týždňu Ježišovho života. Toto bol - ako to on ozrejmoval a učil - vrchol, ku ktorému jeho život viedol. Bolo to vyvrcholenie Božieho plánu, moment, ktorý je v Jánovom evanjeliu prezentovaný ako moment slávy (napr. Ján 12:20-36).

Intímnosť Poslednej večere je krehká, poznačená prítomnosťou zradcu.
Napriek tomu, že to vedel, sa Ježiš aj tak rozhodol sláviť s Judášom Paschu... aj s Petrom, o ktorom vedel, že ho zaprie. Ponúka nám kľúčové spojenie so starozákonnými modelmi spásy. Ježiš je tou absolútnou veľkonočnou obeťou, ktorá zabezpečí záchranu ľudstva z moci hriechu. Vidíme tam aj odtiene Trpiaceho služobníka z Izaiáša 52:13-53:12 (Ján 18:22; 19:3).
Cez toto všetko je Ježiš poslušným Synom, ktorý - hoci by mohol uhnúť pred osudom, ktorý ho čaká, ho vykoná, pretože toto je cesta, ktorú Boh, Otec, Syn a Duch, vyvolil. Ani v jedinom okamihu nie je Ježiš nedobrovoľnou obeťou.
Dobrovoľne ide na kríž, pijúc času Božieho hnevu voči hriechu (Lukáš 22:39-46). Je ukrižovaný a zomrie, no nie v prehre: "Je dokonané" je jeho konečný výkrik víťazstva; cena bola plne splatená. Ježišovo telo je vzaté z kríža a pochované.

V nedeľné ráno je hrobka nájdená prázdna. Ježišove vzkriesenie je pomstou za jeho smrť, potvrdením jeho víťazstva. Aj ono bolo predpovedané v židovských písmach (Ján 20:9).

Jeho posledné zjavenie učeníkom obsahuje zasľúbenie Ducha Svätého, ich povolanie byť jeho svedkami a následne jeho výstup do neba s prísľubom od anjela, že " príde tak, ako ste ho videli odchádzať do neba." Po vrátení sa k Otcovi a dokončení svojej úlohy vládne v sláve a posiela svojich nasledovníkov do sveta (Ján 20:21-23; Skutky 1:8).