Sprievodca

15. etapa: Prví kresťania

ZAČNITE: Váš úvod do tejto časti Biblie

Ježiš sľúbil svojim nasledovníkom, že dostanú novú silu a to sa aj stalo. Na Letnice nastalo dramatické vyliatie Ducha, ktoré viedlo k odvahe veriacich a hromadným obráteniam medzi davmi, ktoré sa zišli z daľeka a široka na sviatok. Slabá a živoriaca skupinka veriacich bola premenená na pevne zomknuté spoločenstvo a mocnú misijnú silu. Vyliatie Ducha okamžite vedie k výrazným krokom vpred. Všetci prítomní počujú chválenie Boha vo svojom vlastnom jazyku - ďalšie naplnenie zasľúbenia Abrahámovi.

Učeníci začínajú uvádzať do praxe to, čo Ježiš učil počas svojho života na zemi. Na jednej strane, úžasné prejavy moci, na strane druhej, dokonalý zmysel jednoty a vzájomnej starostlivosti medzi veriacimi. Ako cirkev rastie, stáva sa spoločenstvom vyučovania, modlitby, vzájomnosti a oslavy Ježišovej smrti. Ich komunitný život ich napĺňa, no toto nie je žiadne uzavreté spoločenstvo; vo svojom srdci má misiu. Stretáva sa na verejnosti (Skutky 2:46). Vždy, keď sa naskytne príležitosť, sťahujú pozornosť na Ježiša (Skutky 2:22-33; 3:1-16). Neprestávajú o ňom hovoriť (Skutky 4:18,20; 27-30)

Svojimi rôznymi spôsobmi pokračujú Štefan aj Peter v šírení Ježišovho mena; prenasledovanie iba otvára nové možnosti. Peter má život meniace videnie, v ktorom pochopí, že Boh teraz chce, aby pohania, rovnako ako aj Židia, mali možnosť stať sa súčasťou vyvoleného národa. Kornélius je prvou známkou toho, že zasľúbenie všetkým národom bolo naplnené.