Sprievodca

17. etapa: Patríme Bohu

ZAČNITE: Váš úvod do tejto časti Biblie

Pavlove listy neboli napísané vo vzduchoprázdne. Sú adresované zborom, ktoré pozná a miluje. Väčšina je napísaná ako boj voči chybnému učeniu, povzbudenie mladých kresťanov v ich viere či na naprávanie problémov v správaní alebo vzťahoch. Jeho odpoveďou je zamerať sa na Ježiša a na to, čo vykonal.

Rimanom 8 a Kolosenským 1 sú klasickými vysvetleniami osoby a práce Ježiša. Rimanom 8 prezentuje istú budúcnosť, pripomínajúc nám, že nič nás nemôže oddeliť od Božej lásky.

Potreba žiť odlišným spôsobom je bežnou témou, ktorá je jasne vyjadrená v Galatským 5:16-6:10. Pavol vyzýva veriacich na osvojenie istých vzorcov správania, no rovnako priznáva - tak ako v Rimanom 8 - že nie sme sami: Duch pracuje v nás na urodení ovocia.

Aj keď môžeme byť napadnutí, môžeme poznať Božiu ochranu (Efezským 6:10-20). Pavol jasne hovorí, že medzi Bohom a Satanom, dobrom a zlom prebieha bitka. Aby sme stáli pevne, zoči voči očividnému, rovnako ako aj nenápadnému, podkopávaniu Božích hodnôt, zdôrazňuje potrebu byť proaktívny v sile, státí si za svojim, pevnosti, pozornosti a modlitbe v Duchu. Je dobré si všimnúť, že hoci Pavol nemá rozvinuté a jasné učenie o Trojici, jeho myslenie je skrz na skrz trojičné.

Filipským 4 ukazuje, ako Pavol objavil, že dokážeme poznať Boží pokoj, bez ohľadu na okolnosti, v ktorých sa nachádzame. Ako? Oslavou Boha za to, kto je, modlitbou za danú situáciu a obrátením našich myslí na pozitívne veci. Keďže Pavol písal z väzenia, znamená to, že môže tieto slová písať s integritou.

V Kolosách existovalo vážne nebezpečenstvo, že veriaci v Kolosách boli odvádzaní preč od pravého učenia ich novonájdenej viery. Pavol sa tomuto venuje tým, že im pripomína ich nadšenie, keď prvýkrát prijali dobrú zvesť o Ježišovi a následne znovu opakuje ústredné prvky zvesti evanjelia.

V týchto a ďalších listoch Pavol neustále rozvíja dôsledky Ježišovej smrti a zmŕtvychvstania pre vieru a správanie.