Sprievodca

16. etapa: Dobrá správa pre všetkých

ZAČNITE: Váš úvod do tejto časti Biblie

Šavol (alebo Pavol), ten horlivý odporca nasledovníkov Ježiša, zažije stretnutie s Ježišom, je povolaný Bohom a následne sa s podporou ostatných veriacich stane úprimným veriacim. Toto dramatické stretnutie so vzkrieseným Kristom viedlo k úplnej premene. Bol to kľúčový moment, ktorý ovplyvnil celý jeho budúci život a službu. S jeho obrátením prišlo povolanie vziať evanjelium 'pohanom, kráľom i synom Izraela' (Skutky 9:15). Zvyšok jeho života bol zasvätený tomuto poslaniu.

Pavol je vyslaný zo zboru v Antiochii, odkiaľ sledujeme smer jeho misie do viacerých miest v súčasnom južnom Turecku. Jeho prijatie bolo všelijaké, vždy s výrazným odporom, no v každom meste zanechal nejakých kresťanov.

V rannej cirkvi bol spor o to, kto bol 'kvalifikovaný' na to, aby sa mohol volať pravým veriacim. Tento spor bol vyriešený konštruktívne - veriaci sa spolu stretli, umožnili ľuďom prezentovať svoje názory, no popri tom ostávali otvorení vedeniu Ducha Svätého. Skutky 15 sú zásadnou kapitolou, pretože potvrdzujú prijatie pohanov bez potreby dodržiavať všetky podrobnosti židovských nariadení.

Pavlove následné cesty ho dovedú do Grécka a nakoniec do Ríma. Je síce vo väzbe, no jeho pevné odhodlanie kázať evanjelium bez ohľadu na okolnosti a silu odporu sú tak očividné, ako kedykoľvek inokedy. Toto nebol nešťastný koniec úžasnej služby. Skôr mu to umožnilo hlásať dobrú zvesť viacerým významných politickým postavám.

V tomto všetkom je vedený tým, čo cíti ako Božie volanie v jeho živote, živou skúsenosťou so živým Kristom, prijatím premieňajúcej moci Ducha a pocitom neodkladnosti svojej úlohy. Toto musia byť aj pre nás dôvody pre službu.