17. etapa: Patríme Bohu

82. Boží Duch

Ako v obchode zistíš, kto nakupuje a kto predáva?

Ako vieš na futbalovom zápase rozpoznať, kto je fanúšikom ktorého tímu?

Ako vieš, či niekto patrí Ježišovi?
Boží Duch
Začni túto etapu nájdením a prečítaním biblického veršu z Galatským 5:16. Hovorím však: Žite podľa Ducha a nebudete spĺňať žiadosti tela.

Čo sa stalo doteraz...

Niektorí veriaci z Galácie si mysleli, že Pavol by nemal byť jediný, ktorý by im mal rozprávať, čo bolo správne a nesprávne učenie. Pavol vedel, že Boh mu dal špeciálnu úlohu a dôveroval, že dokáže dať dobré odpovede. Vysvetľuje, že základnou vecou je veriť, že Ježiš zomrel a Boh ho vzkriesil z mŕtvych, aby zaplatil za zlé veci, ktoré sme všetci urobili. Keď veriaci nasledujú vedenie Ducha Svätého, ukazuje sa to v ich životoch.

Galatským 5:22-26

Teraz si spolu prečítajte Galatským 5:22-26.
No ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, sebaovládanie. Proti takýmto veciam nie je zákon. Tí, čo patria Ježišovi Kristovi, ukrižovali svoje telo s vášňami a žiadosťami. Ak žijeme Duchom, podľa Ducha aj konajme! Nehľadajme prázdnu slávu, nedráždime sa navzájom a nezáviďme jeden druhému!

Čo sa stalo potom...

Pavol pokračuje s tým, že hovorí, že Boh chce, aby jeho deti žili spolu spôsobmi, ktoré mu vzdávajú slávu. Viera v Ježiša nebude nikdy populárna a prenasledovanie a ťažkosti prídu, no to nie je nič, v porovnaní s tým, čo urobil Ježiš, aby zachránil svet. Čo je pre kresťanov dôležité, je byť blízko Bohu a jeho lásky.

Objavuj Bibliu

Odpovedzte spolu na otázky z knihy Veľká výprava na strane 108.

Vedel si, že?

Galácia bola rímskou provinciou, pokrývajúcou časti dnešného Turecka.

Falošné učenie Pavol písal zborom v Galácii, pretože počúvali iných učiteľov, ktorí im nedávali pravé posolstvo. Bol to ten istý spor, aký viedol k Jeruzalemskému koncilu (viď šestnástu etapu), o tom, čo musí človek spraviť, aby sa stal kresťanom. Nie je jasné, či Pavol tento list písal pred alebo po koncile.

Od Pavla Pozri sa na Galatským 6:11, kde Pavol sám preberá písanie listu, namiesto toho, aby za neho písal list sluha.

 

Rozprávaj sa s Bohom

Aké máš dary, ktoré by Boh mohol použiť? Čo by si mohol byť alebo urobiť pre Boha teraz? Hovor s ním o svojich myšlienkach.

Diskutuj

Toto sa stalo, keď si Kristin spolu so svojou mamou Lyndou čítali tento biblický príbeh:


Deväťročná Kristin žije v Amerike.

Kristin sa spýtala: "Čo znamená ' ukrižovali svoje telo s vášňami a žiadosťami'?"

Lynda odpovedala: “Keď bol Ježiš pribitý na kríž na smrť, to je to, čo znamená 'ukrižovali'. Každý sa rodí s hriešnou povahou. Je to hriešne srdce. Tvoja hriešna povaha s našimi vášňami a žiadosťami boli ukrižované, keď bol Ježiš ukrižovaný. Preto Ježiš zomrel na kríži. Zozbieral naše hriechy, aby za ne zaplatil. Odplatou za hriech je smrť. Keďže Ježiš zaplatil za náš dlh svojím dokonalým životom, môžeme stráviť večnosť s Bohom. Ježiš od nás vzal naše hriechy. Naše hriechy boli ukrižované na kríži s ním. Ježiš zaplatil cenu za naše hriešne srdcia.”

Čo by ste povedali vy?

Zdieľajte svoje vlastné otázky a odpovede s ostatnými, ktorí sa tiež vydali na Veľkú výpravu.

Skús si to

Pozri sa na Galatským 5:22,23 a pokús sa nájsť deväť spôsobov, akými sa podľa Pavla správajú kresťania.
Spomeň si na niekoho, o kom vieš, že je kresťan (napríklad tvoj Sprievodca).
Je táto osoba milujúca alebo šťastná? Je pokojná, trpezlivá či láskavá? Je dobrá alebo verná? Spomenieš si na momenty, kedy bola nežná alebo prejavila sebaovládanie? Možno sa správa všetkými týmito spôsobmi. Alebo si možno všimneš, že je s tebou trpezlivá - alebo láskavá k zvieratám - alebo sa nehnevá a nehundre.
Keď sa takto správa, ukazuje ti (a všetkým naokolo), aký je Boh.
Čo tak tejto osobe napísať krátky list alebo jej vytvoriť pohľadnicu ako poďakovania za prejavovanie toho, o čom Pavol píše v tomto verši.