17. etapa: Patríme Bohu

81. Boh mení všetko na dobré

Vyberáš si niekedy v škole tímy, či už na športy alebo skupinové práce? Koho si vyberáš - tých najvyšších, najrýchlejších, najsilnejších, najmúdrejších, či tvojich kamarátov?

Predstav si, že všetci ostatní sú v jednom tíme - a ty jediný si na opačnej strane. Ako sa cítiš, keď sám čelíš takejto prevahe?

Teraz si predstav, že sa na tvoju stranu pridal Boh. Aké to je, vedieť, že Boh je na tvojej strane?
Boh mení všetko na dobré
Začni túto etapu nájdením a prečítaním biblického veršu z Rimanom 8:31. Čo k tomu dodať? Ak je Boh za nás, kto je proti nám?

Čo sa stalo doteraz...

Pavol začína svoj list špeciálnym pozdravom svojim čitateľom; nenájdeme tam takmer nič o Pavlovi samotnom. Následne hneď prejde k veci.
Mnohí ľudia odmietali a podozrievali túto novú vieru: kresťanstvo. Veľmi sa snažili ju zastaviť. Mnohí z tých, ktorí uverili v Krista, boli prenasledovaní a čelili ťažkostiam kvôli svojej viere v neho. Niekedy si preto mysleli, že ich Boh opustil.

Rimanom 8:28-39

Teraz si spolu prečítajte Rimanom 8:28-39.
Vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia. Lebo ktorých vopred poznal, tých aj predurčil, aby boli podobní obrazu jeho Syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. A tých, čo predurčil, tých aj povolal, a tých, čo povolal, tých aj ospravedlnil, a ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil.
Čo k tomu dodať? Ak je Boh za nás, kto je proti nám? Ako by nám ten, ktorý neušetril vlastného Syna, ale vydal ho za nás všetkých, nedaroval s ním všetko? Kto bude žalovať na Božích vyvolených? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje. Kto ich odsúdi? Je to Ježiš, Kristus ktorý zomrel, ba čo viac, bol vzkriesený z mŕtvych, je po Božej pravici a prihovára sa za nás. Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Súženie alebo úzkosť, prenasledovanie alebo hlad, nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ako je napísané: Pre teba nás usmrcujú deň čo deň, pokladajú nás za ovce na zabitie. Toto všetko však víťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani to, čo je vysoko, ani to, čo je hlboko, ani nijaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.

Čo sa stalo potom...

Pavol kázal o Ježišovi ľuďom rôznych národností a jeho zvesť bola všade dobre prijatá - s výnimkou Židov. Pavol sa nehnevá, lebo ľudia odmietli jeho správu o Ježišovi, je však veľmi smutný. Boh ho však uisťuje, že toto sa zmení - časom aj Židia prijmú Božiu lásku v Ježišovi Kristovi.

Objavuj Bibliu

Odpovedzte spolu na otázky z knihy Veľká výprava na strane 108.

Vedel si, že?

Rimanom bol list, napísaný Pavlom do zboru v Ríme. Keď ho písal, nikdy v tom meste nebol, aj keď poznal mená viacerých ľudí odtiaľ.

Písanie listov je niečo, čo zvykol robiť otrok alebo sluha. Pavol povedal, čo chcel, aby bolo napísané a niekto iný to napísal. Pozri sa do Rimanom 16:22 a zisti, kto napísal pre Pavla tento list.

Pavlova správa Pavol v tomto liste vysvetľuje dobrú zvesť o Ježišovi. Všetci sme konali zle; nikto nie je dokonalý: všetci preto potrebujeme Boha, aby nás zachránil. Keď Ježiš zomrel a Boh ho vzkriesil k životu, tak to umožnil. Spasenie je Boží bezplatný dar pre nás: všetko, čo musíme urobiť, je povedať 'áno'.

 

Rozprávaj sa s Bohom

Pros Boha, aby ti pomohol odovzdať mu tvoj život.

Diskutuj

Táto časť Veľkej výpravy je len o otázkach a odpovediach: skutočných deťoch a skutočných odpovediach od skutočných dospelých, ktoré im pomáhajú dozvedieť sa o Bohu a Biblii.

Prečítajte si spolu biblickú pasáž. Ako dospelí môžete cítiť, že je potrebné vysvetliť okolnosti toho, čo sa práve udialo v tejto časti Biblie. (Ak si nie ste istí, pozrite sa do častí 'Začni' a 'Súvislosti' tejto etapy pre užitočné pozadie a biblické informácie).

Čo je hlavnou otázkou, ktorá z príbehu vyvstáva pre dieťa? Čo je tou vecou, ktorá ho mätie alebo vyrušuje? Môže to byť niečo, čo vyzerá celkom nepravdepodobne alebo jednoducho nemožne; možno niečo nedáva veľmi zmysel alebo sú tam slová, ktorým jednoducho nerozumie. Môže mať viac ako len jednu otázku!

Ako odpovie Sprievodca na túto otázku? Po jej zodpovedaní svoju odpoveď spíšte, aby aj ostatné deti a Sprievodcovia mohli počuť vaše nápady. (Opäť, ak si nie ste istí, na webe nájdete pomoc v časti 'Ako funguje Veľká výprava funguje' a v časti 'Objasni si' pre túto etapu).

Zdieľajte svoje vlastné otázky a odpovede s ostatnými, ktorí sa tiež vydali na Veľkú výpravu.


Skús si to

Rimanom 8:38-39 sú skvelé verše. Hovoria nám, že "[nás nič nemôže] odlúčiť od Božej lásky"! Vau!
Pavol vymenúva štyri veci, ktoré by nás mohli oddeliť od Boha - no zdôrazňuje, že ani tieto veci nie sú dosť silné na zadržanie Božej lásky pred nami:
• ‘ani smrť, ani život’
• ‘ani anjeli, ani kniežatstvá’
• ‘ani prítomné, ani budúce veci’
• ‘ani to, čo je vysoko, ani to, čo je hlboko’ (Rimanom 8:38,39)

Nájdi si veľký papier a výtvarné pomôcky. Ilustruj tento verš maľbou, kresbou, výstrižkami z časopisov či básňami.

Ďakuj Bohu, že nás od neho nemôže nič oddeliť.